Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Dimitri Þostakoviç, Violin Konçertosu A Minör Op. 99

Review of the Work

Þostakoviç, ilk keman konçertosunu 24 Mart 1948 yýlýnda tamamlamýþtýr. Besteci ünlü keman sanatçýsý David Oistrakh için yazdýðý ve ona armaðan ettiði konçertosu için zaman zaman Oistrakh'ýn da önerilerini almýþtýr. Yönetimin eser için önyargýlý düþünceleri, eserin ilk seslendiriliþini etkilemiþ, yedi yýl sonra 29 Ekim 1955 yýlýnda Evgeni Myravinsky yönetimindeki Leningrad Filarmoni Orkestrasý eþliðinde yine David Oistrakh tarafýndan yapýlan seslendirilmesi ile beðeni kazanmýþtýr.

Mart 1953 yýlýnda Stalin'in ölümüne kadar þaibeli eserlerden birisi olarak kabul edilen konçerto, bu tarihten sonra aklanmýþ, Sovyet ruhuna ve halkýna yakýn olarak kabul edilerek film müziði olarak kullanýlmýþtýr. David Oistrakh bu güzel eserin olmadýk yerlerde tartýþýlmasý üzerine konçertoyu savunan coþkulu bir makale yazarak halký ve ilgilileri konçertonun güzelliklerini görmeye davet etmiþtir. Günümüzde pek çok eleþtirmen Dimitri Þostakoviç'in 1. Keman Konçertosu'nu müziko-dramatik planda, Onuncu Senfoni'den çok daha deðerli bir eser olarak kabul etmektedir.


Bölümler

I. Nocturne - Moderato
II. Scherzo - Allegro
III. Passacaglia - Andante
IV. Burlesca - Allegro con brio


Dört bölümden oluþan konçertonun birinci bölümü, Nocturne-Moderato: Viyolonsellerde duyulan karanlýk bir tema ile baþlar. Ritonello þeklindeki bu temayý kemanýn konçertolarda pek alýþýlmayan lirik temasý takip eder. Bu içe dönük bölümün ortasýnda, keman çelesta ile birlikte iyice umutsuz bir temaya yönelir ve bölüm bu þekilde son bulur.

Ýkinci Bölüm Scherzo-Allegro: Sonat formundadýr ve iki karþý tema içerir. Bu iki temanýn geliþmesini enerjik, ritmik bir þekilde sunulan presto coda izler. Keman ayný temayý sunar. Bu bölümde bazen 10. Senfoni'nin bazen de 8 numaralý yaylý çalgýlar kuartetinin temalarýný duyarýz.

Üçüncü Bölüm Passacaglia-Andante: Bestecinin en çok sevdiði bölümdür. Timpani ve viyolonsellerin sunduðu törensel bir giriþi, kemanýn sunduðu olaðanüstü güzellikte bir þarký izler. Bölüm Þostakoviç romantizminin mükemmel bir örneðidir.

Bölümün sonundaki uzun kadans son bölüm Burlesca-Allegro con brio'ya baðlanýr. Bu kýsa bölümde Çaykovski'nin keman konçertosunun izlenimleri vardýr. Güçlü bir rondo ve folk dans stilinde ele alýnan bölüm, artan bir tempo ve heyecanla sona erer.

Vefa Çiftçioðlu


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Dimitri Þostakoviç


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Dimitri Þostakoviç, Keman Konçertosu La Minör Op. 99", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/28/Dimitri_Þostakoviç_Keman_Konçertosu_La.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com