Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Klasik Notlarý Sitesi Cepten Mobil Ýnternet ile Kullanýmý

20 Mart 2009'da açýlan Klasik Notlarý klasik müzik sitesi ilk günden itibaren mobil cep internet ile de kolay ve hýzlý kullanýlabilmektedir.

Ýster WiFi ister 3G olsun, cep telefonunuz, cep bilgisayarýnýz veya iPod Touch gibi bir baþka mobil cihazla http://klasiknotlari.com/ klasik müzik sitesine baðlandýðýnýzda otomatik olarak mobil cep sürümü görüntülenir.

Cepten Mobil Klasik Notlarý
Cep telefonu mobil internet ayarlarýnda ayrýca hiçbir ayar yapmanýza gerek yoktur. Klasik notlarý sitesi otomatik olarak cep telefonu veya cepten internete baðlandýðýnýz mobil cihazý tanýr ve en az tuþ ve dokunma kombinasyonu ile Klasik Notlarý klasik müzik sitesinde gezinebilmenize olanak tanýr.

Eðer multitouch (kapasitif) veya dirençli (rezistif) dokunmatik ekraný olmayan bir tür cep telefonu ile cepten internete giriyorsanýz, cep telefonunun tuþ takýmýna tanýmlanan kýsa yollarý kullanabilirsiniz... Klasik Notlarý sitesindeyken cep telefonunuzun tuþlarý þu þekilde tanýmlanmýþtýr:

1: Ana Sayfa
2: Besteciler
3: Eserler
4: Solistler
6: Þefler
7: Haberler
5: Hakkýnda
0: Ýletiþim

Cep telefonlarýnýn açtýðý klasik müzik sitesi Klasik Notlarý'nda cep telefonu ile geziniyorken her hangi bir anda bu tuþlara basarak ilgili sayfaya atlayabilirsiniz. Ayrýca her sayfanýn altýndaki 'Sayfa Baþý' tuþu ile de yazýnýn baþýna, sayfayý hiç kaydýrmak gerekmeden hemen çabucak geri gelmeniz mümkün.

Dokunmatik ekranlý telefonlarda ise, yazýlarý parmakla kaydýrýrken bir baðlantýya yanlýþlýkla týklanmasýný önlemek için linkler ve yazýlar uygun bir biçimde ve boyda yerleþtirilmiþtir.

Ayrýca Klasik Notlarý sitesinin mobil müzik web sürümü kota dostudur. 3G web kotanýzýn bitmemesi için ayrýca optimize edilmiþtir. Çok az mobil internet kullanarak kota aþýmý yaþatmaz.

Wi-Fi ile kullanýmda ise internete baðlandýðýnýz coðrafi konum yaklaþýk olarak saptanarak, size en yakýn klasik müzik konserinin konser programý ana sayfaya çýkarýlmaktadýr. Örneðin, konser sezonunda Bilkent'te WiFi'li cep telefonu veya cep bilgisayarý ile http://klasiknotlari.com/ sitesine baðlandýðýnýzda, hemen ana sayfada, hiç aramanýza gerek kalmadan en üstte, BSO'nun o haftaki konser programýndaki eser ve solist bilgilerine iliþkin makaleleri bulursunuz.

Ýlker Fýçýcýlar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Klasik Notlarý Sitesi Cepten Mobil Ýnternet ile Kullanýmý", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/275/Klasik_Notlarý_Sitesi_Cepten_Mobil_Ýnternet.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com