Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Beste Týknaz

Soloist Introduction

Beste Týknaz

Viyolacý Beste Týknaz 1982 yýlýnda Ýstanbul'da müzisyen bir ailenin çocuðu doðmuþtur. 7 yaþýnda Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Ani Ýnci ile viyola eðitimine baþladý. Lisans bölümünün iki yýl üstüste en baþarýlý öðrencisi seçilip Ýstanbul Üniversitesi tarafýndan bursa layýk görüldü.

Týknaz, 2002 yýlýnda lisans, 2004 yýlýnda yüksek lisans bölümünden mezun oldu. 2006-2008 yýllarý arasýnda Boston Konservatuarýnda tam burslu olarak Performance Diploma Bölümünü baþarý ile bitirdi.

Beste Týknaz, eðitimi boyunca birçok ünlü müzisyen ile çalýþma fýrsatý bulmuþtur. Bu isimlerden kimileri þöyledir: Devlet sanatçýsý Ruþen Güneþ, Prof. M. Buccholz, Prof. T. Masurenko, N. Imai, Y. Bashmet, L. Matczynski, M. Kelley, M. Ruth Ray, R. Noren, R. Tapping, R. Diaz, B. Pasquer, B. Guiranna, M. Thompson, P. Farulli, C. Phelps, M. Tenenbaum.

Sanatçýnýn pek çok Ulusal ve Uluslararasý Yarýþmada ödülleri vardýr: ICMEC Yarýþmasý (Altýn Madalya), BO. CO. String Idol, MTNA Young Concert Artists State ve Eastern Yarýþmlarý, BO. CO. Konçerto Yarýþmasý, 9 Eylül Üniversitesi Ulusal Viyola Yarýþmasý.

Beste Týknaz, yurt içi ve yurt dýþýnda resitaller verip solist olarak orkestralar önünde yer almaktadýr. Ayný zamanda aktif olarak oda müziði çalýþmalarý da yapan Sanatçý bu alanda ulusal ve uluslararasý otoritelerle çalýþmalar yapmýþtýr. Kibele Quartet, Sospiro Quartet, Winsor Music Quartet'leri ile uzun soluklu olarak çalýþmýþ, uluslararasý ortamlarda konserler vermiþtir.

CRR, AKM, Ýtalyan Kültür Merkezi, Ýþ Sanat gibi Türkiye'nin önde gelen salonlarýnda yer aldýðý gibi, Boston Symphony Hall, Harvard Sanders Tiyatrosu, Bonn Beethoven Halle, Berlin Konzerthause, Carnegie Hall (New York) gibi uluslararasý salonlarda da sahne almýþtýr.

Sanatçý çok çeþitli festivale katýlmýþtýr. Bunlardan bazýlarý þöyledir: Uluslararasý Ýstanbul Müzik Festivali, Bonn Beethoven Festivali, Budapeþte Bahar Festivali, Berlin genç orkestralar festivali, Applehill odamüziði festivali, 34. ve 36. Uluslararasý viyola Kongresi, Akdeniz Çaðdaþ Müzik Günleri.

Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Orkestrasý ve Cemal Reþit Rey Senfoni Orkestrasý viyola grup þefi olarak yer almýþ olan Beste Týknaz, ayný zamanda Akbank Oda Orkestrasý ve Tekfen Karadeniz Filarmoni Solistleri üyesidir.

Boston Chamber Orkestrasý, Boston Conservatory ve Emmanuel Müzik Orkestralarýnda viyola grup þefi olarak çalýþmýþtýr. Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Sanatta Yeterlilik (Sanat doktorasý) çalýþmalarýný ANÝ ÝNCÝ ile sürdürmekte ve araþtýrma görevlisi olarak görev yapmaktadýr. "Beste Týknaz ve Barýþ Yýldýzlarý" adý ile baþlattýðý program ile konserler vermektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Beste Týknaz", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/272/Beste_Týknaz.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com