Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Bayram Karamenderes

Soloist Introduction

Piyanist Bayram Karamenderes 1989 Yýlýnda Bulgaristan'da doðdu. Ayný yýl zorunlu göç nedeniyle ailesi ile birlikte Türkiye'ye geldi.

Müzik hayatýna 10 yaþýnda Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kursiyer programýna girerek baþladý. 2000-2001 sezonunda Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarý kursiyer bölümüne geçiþ yaptý ve Piyano Anasanat Dalý Baþkaný Dr. Samir Mirzayev'in öðrencisi oldu.

2003 Mayýs ayýnda Antalya Devlet Senfoni Orkestrasý eþliðinde ilk konserini verdi. 2003-2004 konser sezonunda Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasý ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasý'yla konserler verdi. Bu konserlerle ilgili "ANDANTE" ve "MÝLLÝYET SANAT" dergilerinin eleþtirmenlerinden çok iyi eleþtiriler aldý. Bu süre içerisinde "Devlet Sanatçýsý" Ayþegül Sarýca ile de çalýþtý.

2004-2005 konser sezonunda Cumhurbaþkanlýðý Devlet Senfoni Orkestrasý’nýn düzenlediði 21-22 Nisan tarihli çocuk konserine Türkiye'yi temsilen katýldý. 23 Nisan tarihinde "Ankara Rus Konsolosluðu"nda resital verdi. Bu konserlerin yaný sýra çok sayýda solo dinleti ve konserler vermiþtir.

2005 yýlý Temmuz ayýnda Fransa'da Prof. Evgeny MOGUILEVSKY'nin Master Class'ýna katýlýp, kendisinin beðenisini kazanarak, orada gerçekleþtirilen konserlere katýldý ve bunun üzerine ünlü piyanistten referans alarak Yüksek öðrenim için Belçika Kraliyet Akademisindeki sýnýfýna davet edildi.

Ayrýca; Roland Batik, Ýdil Biret, Gülsin Onay ve Hüseyin Sermet gibi ünlü piyanistlerin beyenisini kazanmýþtýr.

2005-2006 konser sezonunda Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý ve Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasýyla konser verdi. Çeþitli TV Programlarýna katýldý.

2006 Nisan ayýnda Akdeniz Üniversitesi'nde ve Mayýs ayýnda Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Chopin - Liszt" programlý resitalleri vermiþtir.

2006 Haziran ayýnda Ýsrail - Haifa'da resital vermiþtir.

Daha sonra Prof. Arie Vardi'ye çalan Karamenderes, ünlü pedagogun büyük beðenisini kazandý.

21-29 Haziran 2006'da Bulgaristan'da "Üçüncü Geleneksel Uluslararasý Varna Piyano Yarýþmasý"nda 1.lik "Grand Prize" aldý.

2006 yýlýnda "Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarý" lise bölümünden mezun olan Karamenderes, 2006 Temmuz ayýndan itibaren çalýþmalarýný Prof. Milena Mollova ile sürdürmekte ve ayný zaman da "New Bulgarian Univercity" de yüksek öðrenimine devam etmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Bayram Karamenderes", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/241/Bayram_Karamenderes.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com