Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Carl Maria von Weber, Clarinet Konçertosu No. 1 Op. 73 J. 114 F minör

Review of the Work

Carl Maria von Weber'in Weber’in solo klarinet ve ikili orkestra için yazdýðý konçerto 1811 yýlýnda tamamlanmýþtýr. Bavyera kralýnýn isteði üzerine 18 Nisan-17 Mayýs 1811 arasýnda Münih’te bestelenen ilk konçerto Weber’in ilginç eserlerinden birisidir. Heinrich Bärmann’a ithaf edilen ve ayný yýlýn Mayýs ayýnda Mannheim’da turne konserlerinde ilk kez çalýnan fa minör konçerto, klasik konçerto formuna uygun tarzda üç bölümlüdür.


Bölümler

I. Allegro
II. Adagio ma non troppo
III. Rondo; Allegretto


Ýlk kez 1822’de Berlin’deki Schlaesinger yayýnevi tarafýndan basýlan eserin ilk bölümü (Allegro), sanki bir opera sahnesinin giriþi gibi baþlar. Biraz dramatik havada, Freischütz operasýnýn ünlü Kurt Boðazý bölümünü anýmsatan havada, temayý viyolonsel ve kontrbaslar vurgular. Orkestra güçlenince tema kemanlara geçer. Daha sonra solist klarinetin sunduðu tema uzun soluklu ve hüzünlüdür.

Kýsa bir suskudan sonra temalar bu sefer Majör bir tonda iþlenir. Bunu solistin karþýt tonalite olan La bemol Majörde ezgisel temasý izler, sonra da süslemelerle geliþtirilen bu tema klarinetin kadanslarýyla canlanýr. Bu kadansý da orkestra cevaplar. Orkestranýn duraðan eþliðinde solist pes ve aðýr yeni ezgisini sunar, kromatik geliþmelerle baka tona atlayarak korno ile diyaloglara baþlar. Güçlü baþlayan Coda ise aðýr ve sakin sona erer.

Ýkinci bölüm (Adagio ma non troppo) fazla aðýr olmayan tempoda, orkestranýn zarif eþliðinde klarinetin duygusal ve tatlý melodisiyle baþlar. Lirik bir aryayý anýmsatan ezgi solistlin sonoritesini olanca güzelliðiyle duyurmasýna olanak saðlar.

Sonra orkestra ile biraz canlanan (poco più animato) ve armonik süslemelerle iþlenen bölüm, soliste cevap veren kornolarýn korali ile sakin havaya tekrar kavuþur. Üç pizzicato akor ile ilk temaya yeniden dönülür ve kýsa Coda’da koral de anýmsanarak bölüm çok hafif sona erer.

Üçüncü bölüm (Allegretto) hýzlý ve canlý bir Rondo’dur. Senkoplu klarinet melodisi , Rondo’nun ana temasý –bir eleþtirmenin deyimi ile- yunus balýðýnýn suya dalýp çýkýp oynamasýna benzer. Bu tema türlü episodlarla, aðýr-çabuk þakacý (scherzando) motiflerle çevrelenir.

Daha sonra Rondo temasý tersten baþlanýp karikatürize bile edilir. Güçlü bir orkestra geçidi sakin ve lirik bir bölmeye baðlanýr. Sonra yine Rondo temasýna dönülür. Fagotlarýn da kýsa katýlýmýyla geçiþten sonra, klarinet canlý (Vivace) melodisine pes seslerle baþlar. Sonra da solistin vituözce giriþtiði Coda ile eser sona erer.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Carl Maria von Weber


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Carl Maria von Weber, Klarinet Konçertosu No. 1 Op. 73 J. 114 Fa minör", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/205/Carl_Maria_von_Weber_Klarinet_Konçertosu_No_1.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com