Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ecesu Sertesen

Soloist Introduction

Ecesu Sertesen

1987 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Klarinet eðitimine 1998 yýlýnda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Feza Çetin ile baþladý. 10 yýl boyunca okul orkestrasýnda ve diðer senfoni orkestralarýnda görev yapmýþtýr... Solo ve oda müziði olarak da çalýþmalarýna hala devam etmektedir.

Dünyaca ünlü klarinetçi Chen Halevi'nin, Cem Mansur'un referansý ile 2003, 2004 ve 2005 yýllarýnda masterclasslarýna aktif olarak katýldý.

Ekim 2005 tarihinde Akbank Sanat Merkezi'nde Katharina Weber, Erika Radermacher, Elefteria Askitoðlu ve Pierre Marietan tarafýndan düzenlenen doðaçlamaya yönelik workshoplara ve ardýndan verilen John Cage çalýþmalarýnýn içeriðinde yer aldýðý iki konsere aktif olarak katýldý.

Kasým 2005 tarihinde Bulgaristan'da, Lubomir Pipkov Ulusal Müzik Okulu tarafýndan düzenlenen "II. Uluslararasý Genç Virtüözler Yarýþmasý"nda 3.lük ödülü kazandý.

2006 yýlýnda klarinetçi Arthur Campbell'ýn modern klarinet repertuvarý ve besteleme teknikleri üzerine bir masterclassýna katýldý.

Mayýs 2006 tarihinde Romanya'da Jeunesses Musicales Organizasyonu'nun yarýþmasýna katýldý. Yarýþma süresince iki masterclassta aktif olarak yer aldý. Vlad Weverbergh ile Schumann, Petko Radev ve Cosmas Papadoupoulos'la C. Debussy çalýþtý.

Ýstanbul konseri öncesi 2007'de dünyanýn en iyi klarinetçilerinden Sabine MEYER ve Reiner WEHLE ile özel olarak çalýþtý.

Haziran 2008'de Almanya'nýn Lübeck þehrinde, Lübeck Musik Hochschule'nin sýnavlarýnda en yüksek puaný aldý; Sabine Meyer ve Reiner Wehle ile uzun bir süre çalýþtý.

2008 Ankara Müzik Festivali kapsamýnda dünyanýn en iyi klarinetçilerinden biri olan Ronald Van Spaendonck ile yaptýðý özel çalýþma sonrasý çok büyük övgüler aldý ve Brüksel Kraliyet Akademisi Konservatuvarý'na davet edildi.

2008 Mayýs ayýnda ÝTÜ - Musfata Kemal Amfisi'nde A. Copland'ýn Klarinet Konçertosu'nu baþarýyla seslendirdi.

Haziran 2008'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'ndan yüksek derece ile mezun oldu.

2008 Eylül ayýnda Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin açmýþ olduðu kadro sýnavýný kazanarak kurumun orkestrasýnda klarinet sanatçýsý olarak çalýþmaya baþladý.

Akademi Klarinet Ensemble oda müziði grubunun bir üyesi olarak bir çok konserlerde yer aldý.

Þu an hala çalýþmalarýný Ýstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrasý Klarinet Grup Þefi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Klarinet Sanat Dalý Öðretim Görevlisi Feza Çetin ile sürdürmektedir.

Klarinet virtüözü Ecesu Sertesen, Feza Çetin, Sezgin Unan, Ufuk Atar ve Ecesu Sertesen'den oluþan Akademi Klarinet Ensemble grubunun üyesidir. 2006 Eylül ayýnda kurulmuþ olan grup kaliteli performanslarýyla ve çeþitli etkinliklerde verdikleri konserler ile giderek artan sayýda hayran kazanmaktadýr.

Akademi Klarinet Ensemble


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Ecesu Sertesen", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/155/Ecesu_Sertesen.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com