Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Sezgin Unan

Soloist Introduction

Sezgin Unan

1981 yýlýnda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na kabul edilen Sezgin Unan, burada Doç. Ahmet Ermakastar ile klarinet, Bilgehan Arkan ile oda müziði, Prof. Nuri Ýyicil, Roman Skrepek ile orkestra dallarýnda çalýþmalar yapmýþtýr.

Prof. Mehmet Ermakastar'ýn gerçekleþtirdiði masterclass'lara katýlan sanatçý, öðrencilik yýllarýnda baþladýðý solo ve oda müziði konser çalýþmalarýna hala devam etmektedir.

Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü'nde bir süre öðretim görevlisi olarak çalýþmýþ olan Sezgin Unan, 1989 yýlýnda Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý'na klarinet sanatçýsý olarak dahil olmuþtur.

Halen ayný kurumda solo klarinetçi ve klarinet grup þef yardýmcýsý olarak görevine devam etmektedir.

Klarinet virtüözü Sezgin Unan, Ecesu Sertesen, Feza Çetin, Ufuk Atar ve Sezgin Unan'dan oluþan Akademi Klarinet Ensemble grubunun üyesidir. 2006 Eylül ayýnda kurulmuþ olan grup kaliteli performanslarýyla ve çeþitli etkinliklerde verdikleri konserler ile giderek artan sayýda hayran kazanmaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Sezgin Unan", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/153/Sezgin_Unan.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com