Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Felix Mendelssohn, Piano Konçertosu No. 1 Op. 25 G Minor

Review of the Work

Felix Mendelssohn iki flüt, iki obua, iki klarnet, iki korno, iki trompet, timpani ve yaylý çalgýlar eþliðindeki piyano için 1831'de çok acele bestelediði konçertoyu ilk kez 17 Ekim 1831'de Münih'te kendi seslendirmiþtir. O yýlýn Mart ayýnda Roma'da 28 yaþýndaki Louis Hector Berlioz ile tanýþmýþ, sonra da Ýtalyan ve Ýskoç Senfonileri üzerinde çalýþmýþ, sonbaharda Ýsviçre üzerinden Almanya'ya dönmüþ ve Münih için hemencecik Op. 25 Piyano Konçertosunu yazmýþtýr.

Virtüözlüðünden çok, sade yapýsý ve berrak cümleleriyle seçkinleþen, ama solo çalgýnýn belirgin egemenliðinde olan konçerto çok ilgi görmüþ ve Mendelssohn ertesi yýl 22 Mayýs'ta Birmingham'da solistin hemen girdiði, tuttileri de paylaþtýðý konçertonun bölümleri de birbirine baðlý olarak ilkinden ikinci bölüme bir fanfarla geçiþi, birinci bölümün temasýnýn finalde de duyuluþu o zamanlar için yenilik olarak kabul edilmiþti.

Ayrýca orkestra ile piyano arasýndaki konçertant diyalog ile de beðenilen konçertoyu Mendelssohn, ünlü kadýn piyanist Delphin von Schuroth'a ithaf etmiþtir. Bu eserde Weber'in Op. 79 Konzertstück'ünün belirgin etkisi görülür. Konçertoyu büyük baþarý ile Paris'te çaðýn ünlü þefi François Antoine Habaneck'in (1781-1849) koruyucu ve özenli eþliðinde çalan Mendelssohn, Liszt ile tanýþmýþ, onun kendisine incelemesi için gösterilen bu eseri primavista (ilk görüþte) çalýþýna hayran kalmýþtý.


Bölümler

Konçerto üç bölümden oluþur:

I. Molto allegro con fuoco
II. Andante
III. Presto-Molto allegro e vivace


1. Bölüm oldukça çabuk ve ateþli (Molto allegro con fuoco) tempoda, 4/4'lük ölçüde, yedi mezürlük bir orkestra giriþiyle baþlar. Orkestra ile piyanonun kýsa söyleþisinden sonra, piyano güçlü oktavlarla sözü kaparak ana temayý duyurur. Parlak bir geliþimden sonra da piyano sakin ikinci temayý sunar. Tüm bunlar çok ustaca tam kýsýtlý kullanýmla yalýn ve berrak gerçekleþir.

Geliþtirim de çok açýk seçik tarzdadýr. Tekrarda (reprise) ise yalnýzca güçlü birinci tema duyulur ve korno ile ilan edilen fanfar biçimi motifle baþlayan kýsa piyano kadansý ile durmadan ikinci bölüme geçilir.

2. Bölüm aðýrca (Andante) tempoda, 3/4'lük ölçüde, Mi Majör tonda, üç bölmeli lirik bir halk ezgisi biçimindedir. Tema önce orkestrada viyola ve viyolonselin öncülüðünde sunulur, sonra piyano tarafýndan süslenerek tekrarlanýrken giderek renklenir. Ayný fanfar motifi ile son bölüme geçilir.

Sol Majör tonda 4/4'lük ölçüde, önce çok hýzlý (Presto) tempoda baþlayan final, solistin parlak pasajlarýný, arpejlerini sergilemesine olanak saðlar. Oldukça çabuk ve canlý (Molto allegro e Vivace) tempodaki rondo temasýný yine piyano duyurur.

Mendelssohn'a özgü tipik parlak, etkili ve büyülü yansýyan finalde kodaya ulaþmadan önce birinci bölümün ezgisel ikinci temasý belirerek, birbiri ardýna kesintisiz süren konçertonun bütünlüðünü de göstermiþ olur.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Felix Mendelssohn


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Felix Mendelssohn, Piyano Konçertosu No. 1 Op. 25 Sol Minor", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/129/Felix_Mendelssohn_Piyano_Konçertosu_No_1_Op_25.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com