Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Antonello Pellegrini

Soloist Introduction

Antonello Pellegrini

Bir klarinet ustasý olan Antonello Pellegrini, müzik çalýþmalarýna 17 yaþýnda iken Maestro De Renzis rehberliðinde baþlamýþtýr. Pescara Müzik Konservatuvarý'ndan (Conservatoruim of Music of Pescara) yüksek akademik baþarý ile mezun olmuþtur ve yüksek öðrenimini I. Capicchioni, P. Borali ve A. Pay gibi seçkin sanatçýlar ile yapmýþtýr.

Pellegrini, il'Orchestra Sinfonica Abruzzese, ORA, i Musici dell'Aquarium di Napoli, AMP, Benedetto Marcello, Orchestra Sinfonica di Quito, Orchestra Sinfonica di Loja (Ecuador), Orchestra Sinfonica de Napoli, Orchestra da Camera delle Marche, Chamber Orchestra of Izhevsk (Rusya), Orchestra di Strasburgo, Konzertburo of Freiburg, Orchestra Sinfonica Italiana, Orchestra di Minas Gerais (Brazilya), Kaunas Chamber Orchestra (Lituanya) ve the State Orchestra of Moldova gibi sayýsýz müzik topluluklarýnda 1. klarinet koltuðunun sahibidir.

Ayrýca, 1988 yýlýnda oluþturulan D'Annunzio Quintet ve 1992 yýlýnda oluþturulan I Fiati Italiani-solisti teatini'nin kurucu üyelerindendir. Pellegrini, bu topluluklarýn her biri ile Ýtalya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Avustralya'da sayýsýz turne ve konserlerde sanatýný icra etmiþtir.

Pellegrini ayrýca, Teatro dell'Opera di Roma, B. Barattelli, P. Riccitelli's Concert Society, Rai di Roma, Accademia Internazionale of Imola, Carnegie Hall, Ente musicale di Ozieri, Teatro Salieri di Legnago, the Australian Heidelberg Orchestra, St. Martin in the Fields, the Italian American Cultural Society of Detroit (ABD), Stockholm Radio, Freiburg Theatre (Almanya), Kulturnidom of Nova Gorica (Slovenya), Teatro Universitario Bolivar of Loja, UFMG di Belo Horizonte (Brezilya), Mesocco (Ýsviçre), Vienna (Avusturya) gibi ünlü orkestra ve topluluklarda müzikal görevler üstlenmiþtir. Tüm bunlarýn yaný sýra, Papa II. John Paul'a performansýný sunmak üzere davet edilmiþtir.

Her biri ayrý ayrý ün yapmýþ A. Pay, D. Renzetti, Milan's La Scala soloists, L. Pavarotti, A. Bocelli, F.Mills, M. Larrieu,V. Parisi, G.Taddei,W. A. Kossuth, F. Cossotto, V. Mariozzi, E. Stinchelli, S. Rendine'nin yaný sýra diðer pek çok ünlü sanatçý ile birlikte çalýþmýþtýr. Bay Pellegrini ayrýca, Rai Network-Roma, NTV - Kanada ve Ekvator Ulusal televizyonlarý için kayýt yapmýþtýr. Ayrýca, Mondo Musica, Verlags, IKTIUS Arcadia, Bongiovanni, ve Master Vision plak þirketleri ile çalýþmaktadýr.

Düzenli olarak, University of Melbourne (Melbourne Üniversitesi), The Australian National University (Avustralya Ulusal Üniversitesi), The University of Ottawa and Detroit (Ottowa ve Detroit Üniversiteleri), UFMG of Belo Horizonte Brazil ve the National Conservatorium of Music (Quito, Ekvator) gibi kurumlarda konuk sanatçý olarak mastýr dersleri vermektedir. Kýsa bir süre önce, Ekvator'da düzenlenen 23rd International Mitad Festival'inde (23. Uluslararasý Mitad Festivali) klarnet çalmak üzere davet edilmiþtir.

Pellegrini, 2004 yýlýnda Maestro Sergio Rendine'nin özel daveti üzerine, Marrucino Theatre of Chieti tarafýndan düzenlenen Chieti (Settimana Mozartiana) Teatro Marrucino Mozart Festival'inde sanatsal alandaki etkinliklere katýlmak üzere seçilmiþtir. 2006 yýlýndan bu yana, Teatro Marrucino Chieti'de Sanat Bölümü Müdür Yardýmcýsý olarak görev yapmaktadýr.

Pellegrini, þu anda Conservatorio Perosi Campobasso'da öðretmenlik yapmaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Antonello Pellegrini", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/118/Antonello_Pellegrini.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com