Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Hugo Emil Alfven, "Midsommarvaka" Ýsveç Rapsodisi No. 1 Op. 19 D Major

Review of the Work

Hugo Emil Alfven müzikli bir anlatý oluþturmak amacýyla, 1903'te Op. 19 Ýsveç Rapsodi'sini büyük orkestra için Ýsveç halk þarkýlarýnýn en sevilen ve coþkun çeþitli karakteristik temalarýný, kullanarak romantik bir festival rapsodisi havasýnda yazdý.

Alfvén eleþtirmenlerce çok ciddi olmakla suçlanmýþtý. Bu eseri iþte bu eleþtirilere bir yanýt olarak halk ezgilerinden oluþturularak yazýlmýþtýr. Böylece, bu eðlenceli eserle durumun tersini de kanýtlamýþtýr.

Eserin seslendirilmesinde Ýsveç'e özgü halk müziði temalarýnýn rolü klarinette hafifçe ve arp ile yaylýlarýn "pizzicato" eþliklerinde görülür. Orkestra, bu daha önce duyduðumuz karakteristik temalarý, hýzla dönerek ve deðiþik taklitlerle yineler.

Ana tema olarak yavaþ orta bölümde bulunan "Vindarna sucka uti skogarna" (güzel ormanlarýn içinden çýkan rüzgârlar) gelir; Ýsveç'e özgü bir melankoli ve yavaþça kayarak belirginleþen halk ezgileridir bu...

Sonunda eserin üçüncü ve son bölümüne geçiþ yaparken, tema orkestra tarafýndan espirili bir biçimde yinelenirken, arka planda halk kemancýsý ve halk dansý temalarýnýn eþliðinde ateþli bir sona ulaþýr. Eser yaklaþýk 14 dakikadýr.
I suggest, you'll like this:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Hugo Emil Alfven, "Midsommarvaka" Ýsveç Rapsodisi No. 1 Op. 19 Re Major", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/101/Hugo_Emil_Alfven_Midsommarvaka_Ýsveç.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com