Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Bat Mzii Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Nihat AðdaçNihat Aðdaç
Nihat Aðdaç 31.12.1986 tarihinde Kýbrýs'ta doðdu. 6 yaþýnda Cansen Taneri'den piyano dersleri almaya baþladý. 11 yaþýndan itibaren Güzel Sanatlar Ortaokulu’na girene dek Özkan Pastýrmacýoðlu ile keman çalýþmalarýna baþladý, bu çalýþmalarýný... Devam >>

Orhan AhýskalOrhan Ahýskal
Barok ve barok öncesi eserlerin otantik icra çalýþmalarýndan çaðdaþ müziðin "avant-garde" eserlerine kadar çok geniþ bir daðarcýða sahip olan Ahýskal, kuþaðýnýn en önemli kemancýlarýndan biri olarak kabul edilmektedir. Çarpýcý icralarýyla tanýnan... Devam >>

Oydýn AlimovaOydýn Alimova
Oydýn Alimova 1989 yýlýnda Özbekistan Taþkent'de doðdu. 1996 yýlýnda Uspensky Devlet Müzik Okulu'nun yetenek sýnavýnda L. R. Florenyeva'nýn öðrencisi olarak piyano sanat dalýna kabul edildi. 2001 yýlýnda Ýtalya'da düzenlenen "The... Devam >>

Tarýk Sezer AydýnTarýk Sezer Aydýn
1987 doðumlu genç bir özel yetenek olan sanatçý 14 yaþýnda çalmaya baþladýðý korno üzerine profesyonel eðitimi Ýzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarý'nda almýþtýr. 2008 yýlýnda konservatuvarda sýnýf atlamýþ, ve 2009 yýlýnda Kültür... Devam >>

Ufuk AtarUfuk Atar
1990 yýlýnda Ýskenderun'da doðdu. Ýlk müzik çalýþmalarýna Çukurova Devlet Konservatuvarý'nda Tuna Bozkaya ile baþladý. Ayný okulda Ferhang Hüseyinov ile orkestra, Tvetelina Tunteva ile armoni çalýþmalarýnda bulundu. Çukurova Devlet Konservatuvarý... Devam >>

Xenia AkeynikovaXenia Akeynikova
Keman virtüözü Xenia Akeynikova 1978 yýlýnda Budapeþte'de doðdu. Eðitimine 5 yaþýndayken, Moskova'da bulunan Gnessin Özel Müzik Okulu'nda önce Natalya Fikhtengoltz'un, daha sonra da Tatyana Berkul'un sýnýflarýna katýlarak baþladý. 2002... Devam >>

Ýbrahim Aydoðdu
1979 yýlýnda Konya'da doðdu. 1991 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarýnda öðrenimine baþladý. Öðrenimi süresince Yrd. Doç. Nuray Eþen ile çalýþtý. 2001 yýlýnda okuldan lisans diplomasýný pekiyi derece ile aldý. 2003 yýlýnda... Devam >>

Özgür Aydýn
Piyanist Özgür Aydýn, müzik dünyasýnýn en önemli yarýþmalarýndan biri sayýlan ARD Münih Uluslararasý Piyano yarýþmasýný kazanarak yurt dýþýna açýlan, günümüzün önde gelen genç Türk piyanistlerinden biri olarak kabul edilir. 1997 yýlýnda Münih... Devam >>

<< nceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2020 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com