Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Köklü Yiðit Tan

Solist Tantm

Köklü Yiðit Tan

1980 yýlýnda ankarada doðdu.1992'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Prof. Doðan Cangal ile viyolonsel çalýþmalarýna baþladý. Öðrencilik dönemi boyunca pek çok baþarýlý resital ve oda müziði konserleri yapan sanatçý 2002'de lisans eðitiminden pekiyi derecede mezun olduktan sonra bir süre Hacettepe Oda Orkestrasýnýn Viyolonsel Grup Þefliðini yaptý.

Daha sonra 2003 yýlýnda Almanya Detmold þehrinde yüksek lisans yapma hakkýný kazanarak çalýþmalarýna ünlü viyolonsel solisti Fransýz Andre Navarra'nýn asistaný olan prof. Marcio Carniero ile baþladý. Yüksek lisans yýllarýnda Auryn Quartet ile oda müziði, Phillip Müller, Mstislav Rostropovich, Peter Bruns, Peter Hörr, Matias de Oliviera Pinto gibi profesörler ile solo çalýþmalar yaptý.

Almanya'daki öðrenimi süresince üyesi olduðu Eos ve Prima Quartetler ile Rosamunde Quartett ve Junge Münchner Philharmonie Orkestrasý'nýn oda müziði sýnýflarýna burslu katýlmaya hak kazandý. Üyesi olduðu Quartetler ile Almanya'nýn sayýsýz þehrinde konserler gerçekleþtirerek birkaç Alman Gazetesinde olumlu kritikler aldý.

Yapýlan konser kayýtlarý radyolarda yayýnlandý. Bir dönem grup þefliðini de üstlendiði Detmold Oda Orkestrasý'nda 4 yýla yakýn görev yaptý. 2007 yýlýnda Detmold Hochschule für Musik'i pekiyi derece ile bitirdi. Ayný yýl Stutgard Philarmonie'nin sýnavýný kazanarak stajyer sanatçý olarak görev yaptý. 2007 sonunda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasýnýn açtýðý kadro sýnavýný kazanan sanatçý, CSO'daki görevini sürdürmektedir.

Köklü Yiðit Tan, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn yetenekli ve baþarýlý dört genç viyolonselcisinin kurduðu CSO Cello QUARTET'in üyelerindendir. Onur Þenler, Ýbrahim Aydoðdu, Köklü Yiðit Tan ve Yaz Irmak'tan oluþan grup, kendi düzenlemelerinden de oluþan klasikten tangoya, jazz'dan film müziklerine ve tanýnmýþ türk ezgilerine kadar uzanan geniþ repertuvar ile performanslarýný sürdürmektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Köklü Yiðit Tan", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/115/Köklü_Yiðit_Tan.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com