Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 




Klasik Notlar Twitter Hesab

Yaz Irmak

Soloist Introduction

Yaz Irmak

1984'te Ankara'da doðan sanatçý 10 yaþýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na girerek Prof. Ali Doðan sýnýfýnda viyolonsel çalýþmalarýna baþladý. 2000-2001'de Moskova Devlet Filarmoni Orkestrasý Cello Solisti Marina Tarasova ve Conservatoire Supérieur de Paris'den Prof. Philippe Muller'in ustalýk sýnýfýna katýldý. Lisans döneminde Reyyan Baþaran ile oda müziði Erol Erdinç ile orkestra çalýþmalarý yaptý.

O yýllarda Hacettepe Senfoni Orkestrasý ve Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý ile yurt içi ve yurt dýþý pek çok konserde görev yaptý. Üniversitenin açtýðý solistlik sýnavýný kazanarak Hacettepe Senfoni Orkestrasý iþliðinde Camille Saint Saens'ýn La minör viyolonsel konçertosunu seslendirdirerek önemli kritikler aldý. Sanatçý pekiyi derecesinde tamamladýðý lisans eðitiminin ardýndan, Orkestra Akademik Baþkent'in açtýðý kadro sýnavýný kazanarak buradaki görevine baþladý.

Orkestra Akademik Baþkent himayesi altýnda pek çok baþarýlý oda orkestrasý ve oda müziði konserlerine imza atan sanatçý, ayný yýl orkestra eþliðinde Antonio Vivaldi'nin mi minör viyolonsel konçertosunu seslendirdi. Yurt içinde ve bir çok farklý þehirde ve müzik festivallerinde oda müziði ve 4 çello konserleri yaptý.

2007 Yaz sezonunda Mediterranean Youth Orchestra seçmelerini kazanarak Fransa baþta olmak üzere bir takým akdeniz ülkelerinde orkestranýn grup þefliðini yaptý. Ayný yýl Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn açmýþ olduðu kadro sýnavýný kazanan sanatçý, halen buradaki görevini sürdürmektedir.

Çellist Yaz Irmak, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn yetenekli ve baþarýlý dört genç viyolonselcisinin kurduðu CSO Cello QUARTET'in üyelerindendir. Onur Þenler, Ýbrahim Aydoðdu, Köklü Yiðit Tan ve Yaz Irmak'tan oluþan grup, kendi düzenlemelerinden de oluþan klasikten tangoya, jazz'dan film müziklerine ve tanýnmýþ türk ezgilerine kadar uzanan geniþ repertuvar ile performanslarýný sürdürmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlari



Related Interesting Articles


Reference info: "Yaz Irmak", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/107/Yaz_Irmak.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com