Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Gürer Aykal

Conductor Introduction

Gürer Aykal

Gürer Aykal 22 Mayýs 1942'de Eskiþehir Mahmudiye'de doðdu. Müziðe babasýnýn verdiði derslerle baþlayan sanatçý, 1953 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuarý'na girmiþ, Necdet Remzi Atak'ýn öðrencisi olarak keman bölümünü bitirdikten sonra kompozisyon bölümüne geçerek Adnan Saygun'un sýnýfýndan mezun olmuþtur.

Þeflik öðrenimini yurtdýþýnda yapan Aykal, 1969'da kompozisyon bölümünü bitirip orkestra yönetim uzmanlýðý için devlet bursu ile Ýngiltere'ye gönderildi. Londra'da Gluldhall Müzik Okulu yüksek yöneticilik sýnýfýnda ve Royal Academy'de; Ýtalya'da Academia Chiciana ve Roma'daki Santa Cecilia'da çalýþmalarýný tamamladý. Orkestra þefliði alanýnda tecrübelerinden yararlandýðý isimler arasýnda George Hurst, Andre Prévin ve Franco Ferrara gibi ünlü þefler vardýr.

Ýngiltere'de Royal Academy'yi bitirdiðinde, bu diplomayý 21 yýl içinde almayý baþaran ilk kiþiydi. Türkiye'de yasal olarak atanan ilk orkestra þefi oldu ve Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn þef yardýmcýlýðýna atandý. Canta Cecilia Konservatuarý'ndan onur derecesiyle mezun olmuþtur.

Sanatçý, 1973 yýlýnda yurda dönmüþ, kazandýðý baþarýlarla "Devlet Sanatçýsý" unvanýyla onurlandýrýlmýþtýr (1981). 1999'da kendi isteðiyle Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'ndan ayrýldý, bu dönem Borusan Ýstanbul Filarmoni Orkestrasý'ný kurdu. 2000–2004 yýllarý arasýnda Antalya Orkestrasý'ný kurup geliþtirdi. ABD'de toplam 16 yýl þeflik ve genel müzik direktörlüðü yapan Aykal, 1991–2003 yýllarý arasýnda El Paso Teksas Senfoni Orkestrasý Daimi Þefliði'ni ve Genel Müzik Direktörlüðü'nü yürüttü ve ayrýca "Profesör Emeritus" unvaný aldý.

Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn daimi þefi Gürer Aykal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne (MSGSÜ) kadrolu profesör olarak atandý (2006). Ayný zamanda konservatuvarýn "Kompozisyon ve Orkestra Þefliði Anasanat Dalý Baþkanlýðý" görevini de üstlenen Gürer Aykal, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn þefliði, ayrýca Borusan Ýstanbul Filarmoni Orkestrasý'nýn genel müzik direktörlüðü ve daimi þefliði görevlerini yürütmüþtür.

Aykal'ýn eðitimci yönü, yurtiçi ve yurtdýþýnda diðer üniversitelerdeki orkestra þefliði profesörlüðünü de kapsamaktadýr. ABD'de Indiana (Bloomington) Üniversitesi, Teksas Tech ve UTEP Üniversiteleri'nde ileri orkestra þefliði dersleri veren Aykal halen Bilkent Üniversitesi'nde bu görevi sürdürmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Gürer Aykal", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/54/Gürer_Aykal.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2020 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com