Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ludwig van Beethoven, Coriolan Uvertürü Op. 62

Eser Aklamas

Ýlk yorumu: 1808, Viyana. Ludwig van Beethoven'ýn en verimli çaðýndan bir diðer üründür bu uvertür. Shakespeare'in ayný adlý trajedisi için yazýldýðý sanýlýrsa da Avusturyalý oyun yazarý Heinrich Joseph von Collin'in ayný adlý oyunu için bestelenmiþtir.

Konu aynýdýr: M.Ö. altýncý yüzyýlda Roma için büyük fedakarlýklar yapan komutan Coriolanus, devleti yönetenlerle arasýnda çýkan anlaþmazlýk üzerine ülkesinden ayrýlýr, eski düþmanlarýyla iþbirliði yaparak Roma üzerine yürür.

Kent kapýsýnda senato'nun baþdelegeleriyle karþýlaþan komutan, bu arada annesi ve eþinin de yakarýþlarýna direnemez, ordusuna geri dönmesi için emir verir.

Fakat iki yönlü ihanet yüzünden onur ve gururunu yitirmiþtir. Çýkar yolu býçaðý kalbine saplamakta bulur.

Beethoven'in bu olay örgüsünü yansýtmakta kullandýðý kullandýðý iki tema da olaðanüstü etkilidir.

Ýlki Do Minor ile gösterilen yürekli bir komutanýn portresidir. Karanlýk armonilerle iþlenmiþ “geçiþ” ruhundaki savaþý, tanrýsal güzelliðiyle ünlü ikinci Mi bemol Major “tema” ise “ vatan sevgisini”, “yurt özlemini” ya da Coriolanus'a kararýný deðiþtirten yakarýþlarý yansýtýr. Eser “yalnýzlýðý” ve “yokoluþ”u belirten bir “pianissimo” ile sona erer.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariLudwig van Beethoven'in Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Ludwig van Beethoven, Coriolan Uvertürü Op. 62", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/84/Ludwig_van_Beethoven_Coriolan_Uvertürü_Op_62.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com