Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Peter Ýlyiç Çaykovski, "Slav Marþý" Op. 31

Eser Aklamas

Peter Ýlyiç Çaykovski, çoðunlukla senfonik yapýda olan marþlarýný özel amaçlarla ya da sipariþ üzerine yazmýþtýr. Onun 7 Ekim 1876'da tamamladýðý Op.31 Slav Marþý da Türk-Sýrp savaþýnda yaralanan Sýrp askerleri yararýna bestelenmiþ ve 17 Kasým 1876'da Moskova'da bu nedenle düzenlenen ve yalnýzca marþlarýn yer aldýðý konserde ilk kez seslendirilmiþtir.

Önceleri Sýrp-Rus Marþý olarak tanýnan Slav Marþý'nýn temalarý da güney Rusya (bugünkü Ukrayna) ve Sýrp halk þarkýlarýndan alýnmýþtýr. Ana tema olarak "Sunce varko ne fifas jednako" (Gel sevgilim, bu sabah neden böyle üzgünsün) adlý Sýrp ezgisi kullanýlmýþ, orta bölmede ise Rus ulusal marþý "Tanrý Çarý korusun" yer almýþtýr.

Slav Marþý fagotlardaki melankolik karakterdeki tema ile bir cenaze marþý havasýnda, 4/4'lük ölçüde, Si bemol minör tonda baþlar. Trompet havayý deðiþtirir ve Rus ulusal marþýný duyurur. Etkili bir orkestras-yonla, saf Slav ritim ve rengiyle görkemle sergilenerek Si bemol Majör tonda, zafer havasýnda sona erer.

1875'te Ruslarýn desteðiyle önce Bosna Hersek'te Osmanlý Ýmparatoruluðu'na karþý çýkan isyanda Ruslar Slavlarýn yanýnda yer alacak, Osmanlý ordusunun ayaklanmayý birkaç haftada bastýrmasý üzerine 1877 ilkbaharýnda Tuna'yý aþarak Plevne önlerinde ünlü Osman Paþa savunmasý ile karþýlaþacaklardý.

Bu arada Çaykovski de sürekli marþ yazma önerileri alacak, yayýncýsý Peter Ývanoviç Jürgenson'un sipariþini, ünlü general Skobelev'in þerefine besteleyeceði marþý yýllarca unutacak; 1 Nisan 1883'te ancak bitirdiði Re Majör Taç Giyme (Coronation) Marþý da Sinopov adýyla yayýmlanacaktý.

Daha sonra da, 17 Kasým 1885'te hukuk öðrencileri için yazdýðý Re Majör Hukukçular (Jurist) Marþý da pek ilgi görmeyecekti. 1893 baþýnda, kuzeni Anderei Petroviç Çaykovski'nin kumandaný olduðu 98. Piyade Alayý için bestelediði askeri marþ da unutulacak, yalnýzca Slav Marþý günümüze ulaþacaktý.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariPeter Ýlyiç Çaykovski'nin Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Peter Ýlyiç Çaykovski, "Slav Marþý" Op. 31", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/61/Peter_Ýlyiç_Çaykovski_Slav_Marþý_Op_31.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com