Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Wolfgang Amadeus Mozart, Klarinet Konçertosu Kv. 622

Eser Açıklaması

Bu eser hem Mozart'ýn yazdýðý son konçertodur, hem de klarineti solo çalgý olarak kullandýðý tek konçertodur. 1791 yýlýnýn Eylül ve Ekim aylarýnda kaleme alýnan kompozisyon, bestecinin bir çeþit alto-klarinet olan bassetthorn adlý çalgý için daha önce yazdýðý bir bölümün temelleri üzerine oturur (Bassetthorn için Sol Majör konçerto bölümü, KV 584b). Klarinet Konçertosunun ilk bölümü hemen hemen bu eserin malzemesiyle kurulmuþtur.

Wolfgang Amadeus Mozart, konçertoyu dostu Anton Stadler için bestelemiþ ve ona ithaf etmiþtir. Stadler, o çaðýn en önemli klarinetçisiydi. Bestecinin 1789'da yazdýðý Klarinetli Beþli de Stadler'e armaðan edilmiþtir. Ýki eser arasýnda tematik ayrýntýlara kadar uzanan bir yakýnlýk vardýr.

Mozart, klarinetin melodik olanaklarýný, týný zenginliklerini bu konçerto ile ilk defa gözler önüne seren ve Weber gibi, Brahms gibi kendinden sonraki müzikçileri etkileyen kiþi olmuþtur; eserin uç bölümlerinde klarinetin pes tonlarýný kullanýþ biçimi, tizlerde çalan yaylý çalgýlara hem eþlik ediþi, hem bas temelini oluþturuþu bunun en iyi kanýtýdýr.

Ayný kullanýlýþ biçimine yýllarca sonra Weber'de ve Brahms'da rastlayacaðýz. Konçerto, Mozart'ýn olgunluk çaðýnýn bir ürünü olduðunu hemen her ölçüde belli eder. Çalgý ne kadar virtüözce kullanýlmýþ olursa olsun eser, lirik güzellikleriyle, klarinetin adeta þarký söyleyiþiyle, inceliðiyle dikkati çekmektedir.


Bölümler

I. Allegro

II. Adagio

III. Rondo: AllegroÝlk bölüm 56 ölçülük bir orkestra giriþiyle baþlar. Daha sonra ana temayý solo klarinetten iþitiriz. Bu tema bitmek tükenmek bilmeyen bir fanteziyle geliþecek, iþlenecek ve bütün eserin belkemiðini oluþturacaktýr. Klarinetin giriþiyle meydaný solo çalgýya býrakan orkestra yine de büyük bir ustalýkla iþlenmiþtir. Do majör tonalitesindeki ikinci temayý da önce solistten duyarýz.

Üç-dörtlük Re Majör Adagio'yu bir duayý andýran þarkýsýyla klarinet baþlatýr. Kendisine (kontrabassýz) yaylý çalgýlar eþlik etmektedir. Tema orkestraya geçtiði zaman, solist bu temanýn çevresinde çeþitli figürasyonlarla dolanýr durur ve çalgýsýnýn deðiþik katlardaki olanaðýný gözler önüne serer.

Final, dans havasýnda tutulmuþ geniþ bir rondo'dur. Ana temanýn arasýna giren "couplet"ler yeni ve temaya zýt karakterde ilginç fikirler getirir. Bölümün ortalarýna doðru, klarinetle orkestra arasýnda dramatik diyebileceðimiz bir sahne yer almaktadýr; yaylýlarýn eþliðindeki solo çalgý Fa diyez minörde yakaran bir þarký tutturmuþken, orkestra kendisine sert akor vuruþlarý ile cevap verir. Klarinetten, korkmuþ gibi, onaltýlýk bir pasaj duyarýz. Alýþýlmamýþ, geniþ aralýklý sýçrayýþlar garip ve hatta gülünç, grotesk diyebileceðimiz bir hava getirir esere.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariWolfgang Amadeus Mozart'ın Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Wolfgang Amadeus Mozart, Klarinet Konçertosu Kv. 622", 2015 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/353/Wolfgang_Amadeus_Mozart_Klarinet_Konçertosu_Kv.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com