Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Joaquin Rodrigo, Gitar Konçertosu

Eser Açıklaması

Rodrigo'nun Gitar Konçertosu adýyla bilinen Concierto de Aranjuez, Ýspanyol besteci Joaquín Rodrigo tarafýndan klasik gitar ve orkestra için bestelenmiþ bir bestedir. 1939'da bestelenmiþ ve o günden bu yana Rodrigo'nun en bilinen eseri olmuþtur. Albüm kayýtlarýnda genellikle bestecinin diðer bir gitar konçertantý Fantasía para un Gentilhombre ile birlikte yer alýr.

1939'da Paris'te bestelenmiþ olan eser üç bölümden oluþur, ve özellikle ikinci bölümü Aranjuez mon Amour adýyla Fausto Papetti'den Dalida'ya çeþitli sanatçýlar tarafýndan yorumlanarak popülerleþmiþtir.


Bölümler

I. Allegro con spirito
II. Adagio
III. Allegro gentile


Eser, Kral Philip II (Felipe el Prudente) tarafýndan 1500'lü yýllarda yaptýrýlýp yazlýk olarak kullanýlan Aranjuez Kraliyet Sarayý ve bu sarayýn bahçelerinde düzenlenen eðlencelerden esinlenerek yazýlmýþtýr.

Ýlk bölüm, bestecinin sözleriyle "amansýz hýzlarýný düþürmeyen ritmik ve canlý iki temanýn dansýdýr". Gitarýn açtýðý temalarýn serimi yaylýlar ve üflemelilerle yapýlýr ve ardýndan bahçede hareketli danslar baþlar.

Ýkinci bölüm, gene bestecinin kendi sözleriyle "gitar ve diðer solo enstrümanlar (fagot, obua, korno vb.) arasýndaki bir diyaloðu temsil etmektedir". Solistin bölümdeki kadansýnýn hemen ardýndan yaylýlar iyi bilinen lirik temayý güçlü bir þekilde seslendirir ve bölüm tamamlanýr.

Üçüncü bölümü "Ýkili ve üçlü ölçülerden (2/4, 3/4) gergin bir temponun kapanýþa kadar sürdüðü zarif bir dansý anýmsatýr" sözleriyle tanýmlayan Joaquin Rodrigo, konçertonun bütününü ise Aranjuez bahçelerindeki "manolya kokularýný, kuþlarýn þarkýlarýný ve havuz fýskiyelerini" yakalayýp sunmaya çalýþtýðý þeklinde betimliyor.

Eserin bütününden ayrý bir yapýsý olan ikinci bölümün asýl hikayesi, bestecinin eþi Victoria'nýn otobiyografisinde yýllar sonra açýða çýkmýþtýr. Bestecinin yazdýðý bu ikinci bölüm, balaylarýndaki mutlu günlerin ve ilk hamileliðinin düþükle sonuçlanmasýnýn hüznü hatýrasýnadýr.

Ýlker Fýçýcýlar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Joaquin Rodrigo, Gitar Konçertosu", 2012 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/337/Joaquin_Rodrigo_Gitar_Konçertosu.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com