Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Niccolo Paganini, Keman Konçertosu No. 1 Op. 6 Re Majör

Eser Aklamas

Paganini'nin babasý Cenova'da orta halli bir tüccardý, biraz da müzikle uðraþtý. Oðluna küçük yaþta mandolin dersleri vermeye baþladý. Onun olaðanüstü yeteneðini sezince Cenova ve Roma'nýn en iyi kemancýlarýndan ders almasý için hiçbir fedakarlýktan kaçýnmadý. Fakat Paganini, öðretmenlerinden çok, kiþisel çabasýyla kendini yetiþtirdi. Genç yaþta ailesinden ayrýlarak, bugün de anlatýlmakta olan efsaneleþmiþ garipliklerle dolu, serüvenli bir yaþantýya yöneldi.

Önceleri Kuzey Ýtalya'da dolaþtý, konserlerinde keman tekniðinin akýl almaz zorluklarýyla dolu yapýtlarýný seslendirdi. Özellikle "Yalnýz keman için 24 Capriccio"su o çaðýn kemancýlarý arasýnda büyük tepki yarattý. En usta kemancýlar bile bu parçalarýn çalýnmayacaðýný ileri sürüyorlardý. Oysa Paganini büyük bir kolaylýkla, en güç çift sesleri ve yay oyunlarýný kusursuz baþarýyor, keman tekniðine yepyeni bir anlayýþ getiriyordu.

40 yaþýndan sonra Avrupa'nýn her köþesinde konserler veren sanatçý hakkýnda, basýnda çýkan yazýlarda kimi onu þeytanýn ta kendisi, kimiyse kemanýn alýn yazýsýný çizen bir deha olarak nitelemektedir. Bu zýt yargýlara raðmen herkes bir noktada birleþiyor: "Paganini görülmemiþ, eþi olmayan ve benzeri gelecekte de düþünülemeyecek bir kemancýdýr."

Sonuncusu 1954'de bulunan altý keman konçertosuyla Paganini'nin klasik konçerto anlayýþýna karþý çýktýðýný görüyoruz. 18. yüzyýlda gerçek biçimini bulan konçertolarda orkestra ve solo çalgý karþýlýklý bir denge içinde deðerlendirildiði halde, Paganini'nin bu tür yapýtlarýnda aðýrlýk yalnýz solo çalgýya verilmiþ senfonik olanaklar bir yana itilmiþtir. Bu yüzden sanatçýnýn konçertolarý birçok müziksever tarafýndan sanat dýþý gösteri eserleri olarak nitelendirildiler.


Bölümler

I. Allegro Maestoso - Tempo giusto
II. Adagio
III. Rondo: Allegro Spiritoso - Un poco piu presto


Paganini'nin 1. Keman Konçertosu'nun orijinal notalarý 1 flüt, 2 obua, 2 klarinet, 1 fagot, 2 korno, 2 trompet, 1 trombon ve yaylýlar için yazýlmýþtýr. Günümüzde Re majör tonda çalýnmasýna karþýn Paganini aslýnda eserini Mi bemol keman için yazmýþ ve kemanýný farklý bir akora ayarlamýþ ve normalde çalýnmasýna olanak olmayan notalara kolay eriþebilmeyi saðlamýþtýr.

1820'de yazýldýðý sanýlan Re majör 1. konçerto, zengin ezgisel çizgiler, bestecinin keman tekniðine kazandýrdýðý türlü yay oyunlarý, ýslýk sesleri, pizzicato'lar ve çift seslerle süslenmiþtir. Sonat biçimindeki birinci bölümü ihtiraslý, romantik bir ezgiden oluþan aðýr bölüm izler. Son bölüm alay ve neþe dolu bir Rondo'dur.

Ayhan Erman


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Niccolo Paganini, Keman Konçertosu No. 1 Op. 6 Re Majör", 2012 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/317/Niccolo_Paganini_Keman_Konçertosu_No_1_Op_6_Re.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com