Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Edward Elgar, Enigma Varyasyonlarý Op. 36

Eser Açıklaması

19 Haziran 1899 günü Londra'da, Hans Ritcher'in yönetiminde seslendirilen bu ilginç Orkestra eseri, Sir Edward Elgar'ýn müzik dünyasýndaki ününü pekiþtiren bir beste olarak bilinir.

Enigma/Bilmece baþlýðý, iki yönden önem taþýr: birincisi, özgün tema ile ilgilidir; ilk bölümü yaylý çalgýlarca sunulan altý, ikinci bölümü ise dört ölçüden oluþan bu temanýn, çok tanýnmýþ bir melodinin kontrpuan yöntemiyle iþlenmesiyle ortaya çýktýðý ileri sürülür.

Hangi temadýr bu? Kimileri, burada Ýngilizlerin ünlü törensel ezgisi "Tanrý Kralýmýzý Korusun / God save the King"ten söz ederler, kimileri de baþka melodilerin söz konusu olduðunu ileri sürerler. Hiç biri kesinlik kazanmamýþtýr bu savlarýn. Aslýnda hiç kimse, eserdeki "bilmece"nin, bestecinin kendisi olduðunu söylememiþtir bu güne deðin.

Ýkinci "bilmece", çözümü daha basit olmasýna karþýn, üzerinde çokça konuþulan bir konudur: Eserde yer alan ondört çeþitlemenin her biri, adlarýnýn baþ harfleri ya da takma adlarla, bestecinin yakýn dostlarýný ve aile fertlerini anlatmaktadýr.

Elgar eserini bu yüzden, "portresini bu eserde çizilmiþ olarak gören" dostlarýna adamýþtýr. Özgün tema, altý ölçülük bölümü sol minör, dört ölçüsü ise sol majör tonunda, "röpriz"lerle sunulur ve bir majör akorla son bulur. Eserin on dört çeþitlemesinde, bestecinin dostlarý ve yakýnlarý, þu sýralama ile yer almaktadýr:

1 (CAE) - Bestecinin eþi Alice Elgar;

2 (HDSP) - Amatör piyanist Hew David Steuart Powell. Toccato biçiminde, çabuk tempolu bir çeþitleme;

3 (RBT) - Majör tonda bir mazurka. Yaþlý dost Richard Baxter Townshend;

4 (WMB) - Sinirli, hýrçýn bir dost, William Meath Baker. Elgar'ýn Worcestershire'daki komþularýndan. Bir konserin orta yerinde, salondan "kapýyý çarparak çýkýp gitmiþti!";

5 (RPA) - Richard P. Arnold, büyük bir müzik dostu. Þakacý, iðneleyici;

6 (Ysobel) - Viyolacý Ýsabel Fitton. Do majör tonunda, ozansý, ince dokunmuþ bir çeþitleme;

7 (Troyte) - Mimar Arthur Troyte Griffiths. Solo çalan üç timpani, bu dostun, "piyano çalma uðraþýný", temanýn ilk cümlesini iþleyerek anlatmaktadýr.

8 (WN) - Bestecinin kýz kardeþi Winifred Norbury. Eski bir onsekizinci yüzyýl malikânesinden esinlenmiþ 6/8 ölçüsünde, sol majör bir çeþitleme;

9 (Nimrod) - "Adagio" olarak iþaretlenmiþ, soylu bir çeþitleme. Elgar'ýn çok sevgili dostlarýndan, Novello yayýnevi ortaklarýndan August Johannes Jeager;

10 (Dorabella) - 3/4 ölçüsünde, sol majör tonunda bir çeþitleme. Elgar, haným dostlarýndan, sonradan kendisi ile ilgili bir aný kitabý yazmýþ olan Dora Powell'i, Mozart'ýn Cosi Fan Tutte operasýnýn baþ kiþilerinden biri olan "Dorabella"nýn adý ile çaðýrýrmýþ;

11 (GRS) - Hereford Katedrali'nin orgçalarý G.R. Sinclair. Ama özellikle, bu dostun "bulldog" türü köpeði Dan;

12 (BGN) - Amatör çellist Basil G. Nevinson. "Her zaman yanýnda olmuþ dostlardan biri";

13 (***) - "Romanza" alt baþlýðýný taþýyan bu çeþitlemede besteci, bir deniz yolculuðunda tanýdýðý bir hanýmýn portresini çiziyor. Büyük olasýlýkla, Elgar'ýn bir zaman tutkunu olduðu. 1913 yýlýnda ölen Amerikalý Julia H. Worthington;

14 (EDU) - Bestecinin kendisi. Eþi Elgar'ý "Edoo" diye çaðýrýrmýþ!

Eser, bu sonuncu çeþitlemeden sonra, görkemli ve törensel bir atmosfer içinde sona erer.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariEdward Elgar'ın Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Edward Elgar, Enigma Varyasyonlarý Op. 36", 2012 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/307/Edward_Elgar_Enigma_Varyasyonlarý_Op_36.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com