Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Gülþen Tatu

Solist Tantm

Ýzmir'de doðan Prof. A. Gülsen Tatu, Ýzmir Devlet Konservatuvarý'ndan mezun olduktan sonra bir yýl kurumda eðitmenlik yaptý. DAAD bursunu kazanarak gittiði Almanya'da Folkwang Musikhochschule, ve Freiburg Müzik Akademilerinde Prof. Rütters ve dünyaca ünlü Prof. A. Nicolet ile çalýþýp solistlik diplomasý aldý.

Ardýn Prof. Nicolet´in teklifini kabul edip 3 yýl sürece asistanlýðýný yapýp ayný zaman da Güney Batý Radyo Senfoni Orkestrasý'ndaki Solo-Flütist görevini sürdürdü. Eðitimci olarak göstermiþ olduðu baþarýlý çalýþmalar nedeni ile Karlsruhe ve Stuttgart Müzik Akademilerinden de teklif alan sanatçý bir süre her üç Müzik Akademisinde Doçent olarak çalýþtý.

Bu çalýþmalarý 1986 senesindeki Trossingen Müzik Akademisi'ne Profesör olarak atanmasýna kadar sürdü. Kurumun en genç Profesörü ünvanýna sahip olan sanatçý, ayný yýl Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý'na Solist olarak atandý. Sanatçý, þimdi bu görevini Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý sanatçýsý olarak sürdürmektedir.

Bu arada pek çok Avrupa ve Uzak Doðu ülkelerinde sayýsýz baþarýlý konserler ve kayýtlar gerçekleþtiren ve Flüt Kurslarý vermekte olan sanatçýnýn birçok Uluslararasý Flüt yarýþmalarýnda almýþ olduðu ödüller bulunmaktadýr.

1977 Uluslararasý Prag Bahari Flüt yarýþmasý 2. lik,1978 Freiburg Musikhochschul Wettbewerb 1.lik, 1978 Stuttgart Radyo Televizyon Müzik yarýþmasý 2.lik, 1978 Uluslararasý Paris Flüt Yarýþmasý Fransa, 2.lik, 1978 Internatiolen Flötenwettbewerb, Markneukirchen Dogu Almanya, 1.lik, 1985 International Flute Competition, Kobe/Japonya 1.lik, 1985 Japonya´daki bu derecesi 1997 yýlýna kadar verilen tek 1.lik ödülü olarak kalmýþtýr.

Gülsen Tatu, 1997 de dördüncü kez yapýlan bu yarýþmada Jüri üyesi olarak katýlýp çeþitli konserler ve kurslar vermiþtir.

Sanatçýnýn 1998 de dünyaca ünlü opera sanatçýsý Eva Randova tarafýndan davet edilmesi nedeni ile Prag National Opera orkestrasý eþliðinde seslendirdiði "Carmen Fantzi" si büyük yankýlar uyandýrmýþtýr. Ýstanbul Festivali'ne de birçok kez katýlan sanatçý, Kremlin Oda Orkestrasýyla verdiði konserden sonra, yine ayný orkestra ile 1999 yýlýnda deprem yararýna Moskova´da ünlü Caykovski Konservatuarý Konser salonunda, þef Misha Rachlewsky yönetiminde konser vermiþtir.

Sanatçý Mozart'ýn tüm Flüt, Flüt&Arp Konçertolarýný, Sazlburg Mozart Solistleri ve Macar Devlet Orkestrasý ile Þef. Prof. Hikmet Þimþek yönetiminde CD olarak kaydetmiþtir.

Sanatçý, Türkiye´de yapmýþ olduðu çeþitli kurslarla Türkiye'deki genç flüt sanatçýlarýna destek olmaya devam etmekte, baþarýlý olanlarý yurtdýþýnda eðitmektedir. Ýngiltere (Cardiff), Norveç (Trömse), Budapaste List Akademisi(Macaristan), Tokyo ve Osaka (Japonya) üniversitelerinde misafir Profesör olarak dersler veren sanatçýnýn Pan Yayýnevinde ikinci baskýsý yapýlan "Flüt Metodu" adlý bir çalýþmasý da bulunmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Gülþen Tatu", 2011 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/278/Gülþen_Tatu.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com