Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Gürer Aykal Provasý ve Atatürk Rozetleri

Gürer Aykal Ýstanbul Senfonisi'ni Borusan Orkestrasýna çalýþtýrýrken, provalarý ben de takip ettim.

Çok ilginç bir olay yaþandý.

Paylaþmak isterim.

Gürer hoca çok titizdir.

"Hijyen" mertebesinde titizdir müzik konusunda...

Verdiði emek, her provanýn her saniyesinde verdiði emek...

Lütfi Kýrdar Kongre Merkezi yan balkonu Orkestraya en hakim olduðum yerdir. Ben genelde oradan dinlerim hep.

Genel provadaydýk, konserden 4-5 saat kadar önce, (Prova da 18 kamera ile kaydediliyordu. Stresli ve sýkýntýlý anlardýr.)

Çok kalýcý bir kayýt býrakmak istiyorduk. Hem konseri hem provalarý bu yüzden çektik. Konserdeki en ufak bir hata olursa, o hatayý bile provadan telafi etmek için.

Dünya ile yarýþýyoruz. Þaka deðil.


Baþladý Genel Prova.

Her þey ayný konserdeki gibi, konser kýyafetleri, oturuþ düzeni, her þey, her þey.

Sadece bizim bildiðimiz bir "konser" var asýl konserden saatler önce, asýl konserde olabilecek ufak hatalarý telafi etmek uðruna...


Gürer Hoca "Nostalji" bölümüne 6 defa baþladý. Her seferinde küçük bir detay yüzünden memnun kalmýyordu.

Sonra "Tarikat", sonra "Sultan Ahmet Camii" sonra "Hoþ giyimli genç kýzlar adalar vapurunda" bölümleri... Her biri için 30-40 dakika uðraþtý genel provada. En küçük hatayý duyuyordu. Eserin bestecisi, onu en iyi tanýyan benim bile duymadýðým hatalarý duyuyordu.


Her þey mükemmel gidiyordu.

"Haydarpaþa" bölümünün provalarý tam baþlamadan Gürer hoca durdu. Uzun bir müddet Orkestrayý süzmeye baþladý, yanýndaki Viyola grup þefi Efdal Altun'a dedi ki, "Benim Atatürk rozetim seninkinden daha parlak!" Sonra yine uzunca bir sessizlik...

Konuþmaya devam etti.

"Çocuklar, nerede sizin Atatürk rozetleriniz?" Provada niye takmadýnýz? Siz takmazsanýz kim takacak? TV çekiyor evladým taksanýza? Bakýn, bakýn, burada Atatürk sayesinde yetiþmiþ çocuðun eserini çalýyorsunuz! Takýn þu rozeti evladým, utanmayýn, hadi, hadi, korkmayýn, takýn!"

Hoþumuza gitti balkondan seyrederken. Dostlarýmla birbirimize bakýp göz kýrptýk.

Sonra daha alçak sesle tam önünde kudüm çalan Aykut Köselerli'ye "Beni artýk Silivri'de ziyaret edersin evladým" demiþ; biz onu balkondan duymadýk.

Sonra sinirlendi bir anda; "Yakanýza Atatürk batmýyordur inþallah! O rozet batýyorsa, Atatürk'den rahatsýzsanýz, benimle sorununuz olur ona göre! Beþinci bölüm! Haydarpaþa! Çalýn!!"

Ve Orkestra mum gibi çalmaya baþladý.

Göz yaþartýcýydý. O an ben de düþündüm, "rozet-rozet" "rozet nerede?" diye...


Bilmiyorum geçmiþimizi mi savunacaðýz geleceðimizi mi?

Ýkisini birden!

En ufak sataþmaya artýk cevaplar veriyoruz. Bir kiþiydik, 3 olduk 10 olduk 100 olduk, bir milyon olduk 20 milyon olduk. Pisliðe izin vermeyeceðiz. Kirlenmeye!!

Ýzin vermeyeceðiz yavþaklýðýn gülünç galibiyetine.


Bazen bazý yazýlarýmý yazarken, yalan suçlamalarý, haksýzlýklarý yanýtlarken, nefesim daralýyor artýk... Ne acý bir durumdur kendimizi savunmak zorunda býrakýlmamýz düþünsenize. Ve "çamur atanlar - takla atanlar - kafadan atanlar - rantçýlar - yeteneksizler - bizim sýrtýmýzdan yükselmeye çalýþanlar!"

Göreceksiniz. Siz göreceksiniz.

Belki büyümüþ çocuklarýz. Ve elimizden oyuncaðýmýz alýnmýþ gibidir belki. Ve belki de o oyuncaðýn adý "hayat" idi.

Geri alacaðým oyuncaðýmý!!!

27.12.2010


Not: Ýstanbul Senfonisi Türkiye Prömiyeri konseri 1 Ocak 2011 saat sabah 11.10 ve gece 24.00 de NTV Televizyonunda. Gürer Aykal'ý seyretmelisiniz.
lginizi ekecek, neririm:
Fazýl Say, Ýstanbul Senfonisi Op. 28

Fazýl Say


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Gürer Aykal Provasý ve Atatürk Rozetleri", 2010 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/235/Gürer_Aykal_Provasý_ve_Atatürk_Rozetleri.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com