Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Sergey Sergeviç Prokofyev, Keman Konçertosu No. 2 Op. 63 sol minör

Eser Aklamas

Ýlk seslendiriliþini 1 Aralýk 1935'te Madrid'de Fransýz keman virtüözü Robert Soetens'in solist olarak yer aldýðý Enrique Fernández Arbos yönetimindeki Madrid Senfoni Orkestrasý'nýn yaptýðý bu sol minör keman konçertosu Sergey Sergeviç Prokofyev tarafýndan 1935 yýlýnda yazýlmýþtýr.


Bölümler

Konçerto üç bölümden oluþur:

I. Allegro moderato
II. Andante assai
III. Allegro, ben marcato


Prokofyev bunu Soetens ile Samuel Dushkin seslendirdiði Ýki Keman için Sonat'ýnýn baþarýsýnýn ardýndan yazmýþtýr. Dushkin'e Igor Stravinski tarafýndan daha yeni bir konçerto yazýldýðý için, Prokofyev de Soetens için bir konçerto hazýrlamýþtýr.

Prokofyev konçerto üzerinde çalýþtýðý sýrada Robert Soetens ile bir konser turnesindeydi. Daha sonra þöyle yazmýþtýr: Konçertonun yazýldýðý yerlerin sayýsý o sýralarda sürdüðüm bir tür göçmen konser-turnesi hayatýný gösteriyor. Ýlk bölüm Paris'te yazýlmýþtý, ikinci bölümün ilk temasý Voronej'de yazýlmýþ, orkestrasyon Bakü'de bitmiþ ve ilk seslendiriliþ Madrid'de yapýlmýþtý."

Ýspanyollar ilk seslendiriliþi o kadar sevmiþti ki sonradan Prokofyev'e teþekkür etmek üzere bir müzisyenler heyeti göndermiþlerdi.

Konçertonun ilk iki Ýngiliz performansý yine Robert Soetens ile verilmiþtir: 1936'da Sir Henry J. Wood yönetiminde ve 1938'de besteci yönetiminde. Soetens dünyanýn her yerinde birçok kez eseri seslendirmiþtir. Son seslendirmeyi 1972 yýlýnda 75 yaþýndayken Güney Afrika'da yapmýþtýr (daha sonra 95 yaþýna kadar medyada yer almýþ, ve 1997'de 100 yaþýndayken aramýzdan ayrýlmýþtýr).

Bu konçerto bestecinin önceki cesur bestelerine kýyasla daha geleneksel bir yapýdadýr.

Geleneksel Rus halk müziðine ait basit bir keman ezgisi ile baþlar. Zarif keman ezgisi ikinci bölümün tümü boyunca akarak, solo keman eþliðindeki solo çello ile yeniden çalýnan ilk keman temasý ile biter.

Üçüncü bölümün rondo temasý ise temanýn her beliriþinde takýrdayan kastanyetler ile tipik bir Ýspanyol havasýndadýr.

Ýlker Fýçýcýlar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariSergey Sergeviç Prokofyev'in Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Sergey Sergeviç Prokofyev, Keman Konçertosu No. 2 Op. 63 sol minör", 2010 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/202/Sergey_Sergeviç_Prokofyev_Keman_Konçertosu_No.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com