Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Franz Joseph Haydn, Viyolonsel Konçertosu No. 2 Hob. VIIb/2 Re Major

Eser Açıklaması

Franz Joseph Haydn'ýn konçertolarý genellikle senfonik ve oda müziði eserlerinin gölgesinde kalýr. Bu konçertolardan en çok ilgi göreni, 1783'te bestelenen Re Majör Viyolonsel Konçerto'nun ise, Haydn'a ait olmadýðý tartýþmalarý yüzyýlý aþkýn süre devam etmiþti.

Bestecinin Do Majör Konçerto'su da ancak 1961'de bulunmuþ; Re Majör Konçerto'nun ise uzun yýllar, 1778 yýlýndan sonra, Esterhazy Kontluðu Orkestrasý'nýn viyolonselcisi ve Haydn'ýn kompozisyon öðrencisi Bohemyalý Antonin Kraft (1752–1820) tarafýndan yazýldýðý öne sürülmüþtü. Buna neden de, Haydn'ýn mutlaka baþa yazdýðý alýþýlmýþ "In Nomine Domini" (Tanrýnýn adýna) ibaresinin olmamasýydý. "Fine Laus Deo" (Tanrýnýn yardýmýyla bitti) yazýsýnýn bulunmasý gereken son sayfa da yýrtýlmýþtý.

Ayrýca, 1837'de yayýmlanan Schilling Müzik Ansiklopedisi'nde de konçertoyu Esterhazy Kontluðu müzikçisi Kraft'ýn yazdýðý savunuluyordu. Gerçi Haydn'ýn bu konçertosu için Kraft'tan solo partisiyle ilgili (Brahms ve kemancý Joachim'in ortak çalýþmasý örneði gibi) yardým istediði de düþünülebilirdi.

1890'da, Belçikalý müzikolog ve besteci François Gevaert tarafýndan bugün çalýnan düzenlemesiyle tekrar müzik dünyasýna kazandýrýlan eserin orijinalinin Haydn'ýn elyazmasý olduðu ancak 1950'de bulunan otografla ortaya çýkmýþtýr. Bundan baþka Carl F.Pohl'un Berlin'de 1875'te yayýmladýðý Haydn kitabýnda bestecinin Re Majör ve Sol Minör tonda iki ayrý viyolonsel konçertosundan da söz edilmektedir.

Daha çok besteci ve yönetici olarak seçkinleþen Haydn, virtüozluðuyla ün yapmamýþtýr. Usta orgcu Bach'ýn, olaðanüstü klavsenci Haendel'in, kemancý-viyolacý-piyanist olarak baþarýdan baþarýya koþan Mozart'ýn aksine Haydn, alçakgönüllülükle besteci olarak kalmýþ; orta halli bir yorumcudan daha ileri geçmek de istememiþtir. Eserdeki, bir virtüozun yardýmý olduðu kanýsýný veren parlak geçiþler, özel bir etki yaratan çift sesler ve tizlere uzanan yorum, Haydn'ýn gösteriþten uzak kalma çabasýyla pek uyum saðlamasa da, konçertonun onun stilinde yazýldýðý bir gerçektir.


Bölümler

Konçerto üç bölümdür:

I. Allegro moderato
II. Adagio
III. Allegro


Diðer iki bölümün toplamýndan daha uzun olan ve geniþ bir orkestra giriþiyle 4/4'lük ölçüde ve Re Majör tonda baþlayan 1. bölümde, ýlýmlý çabukluktaki (Allegro moderato) tempoda Haydn, bilinçli olarak iki temanýn karþýt olarak sergilenmesini önlemiþtir. Þarký söylermiþ gibi (cantabile) geliþen ana temayla hülyalý yan tema ustaca düzenlemelerle, kendi içlerinde senfonik olarak da geliþerek galant stil konçertosuna örnek oluþturur. Bölüme özellikle viyolonsel egemendir.

2. bölüm 2/4 lük ölçüde, aðýr (Adagio) tempoda, La Majör tonda lirik ve düþünceli bir ara müziði gibidir. Ancak hemen giriþte, ilk bölümün ana temasý ele alýnýr. Çok kýsa, dört mezürlük bir minör bölmeyi yeni bir ton deðiþimi izler ve yarým seslerle (kromatik) oluþan son, kararsýz bir hava yaratýr.

Fýrtýna gibi, neþeli (Allegro) tempoda giren 3. bölüm, Haydn'ýn virtüoz konçerto anlayýþýný sergileyen çabuk bir Rondo'dur. Bu rondo, Sir Donald Tovey'in belirlediði gibi, "Mayýsta fýndýk toplamaya gidiyoruz" adlý çocuk þarkýsýnýn temasý üzerine kurulmuþtur. Orta bölmede re minör tonda daha ciddi bir hava belirse de, genelde oluþan ve soliste geniþ olanaklar saðlayan ateþli pasajlar ve parlak tutti ile, problem çýkmadan, baþlanan hýzda sona ulaþýlýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariFranz Joseph Haydn'ın Eserlerinden Başka Bir Örnek


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Franz Joseph Haydn, Viyolonsel Konçertosu No. 2 Hob. VIIb/2 Re Major", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/185/Franz_Joseph_Haydn_Viyolonsel_Konçertosu_No_2.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com