Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Peter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 4 Op. 36 Fa minor

Eser Aklamas

Ýlk yorumu: 1878, Moskova. Peter Ýlyiç Çaykovski'nin senfoni alanýndaki ilk önemli verimidir. Çaykovski'ye özgü etkili orkestralamasýyla, Slav melankolisi yansýtan genel týnýsýyla seçkinleþen eser Bn. von Meck'e adanmýþtýr.

Sanatçý, yapýsýnýn pek program getirmemesine karþýn koruyucusu olan bu kadýna yazdýðý bir mektupta özetle þu açýklamayý yapmýþtýr: "Senfonimizin bir programý var... Bu programý kelimelerle belirtmek olanaðý da var kanýsýndayým ve asýl anlamýný, size, evet yalnýz size anlatmak isteðindeyim".


Bölümler

Senfoni dört bölümdür:

I. Andante sostenuto: moderato con anima
II. Andatino in modo di canzona
III. Scherzo
IV. Finale; Allegro con fuoco


Birinci bölümün (Andante sostenuto: moderato con anima) giriþi yapýtýn ana düþüncesi ve çekirdeðidir. Bu öyle bir güçtür ki tüm heyecanýyla her türlü engeli yýkýp hedefi olan mutluluða eriþebilmek için çýrpýnýr. Fakat beri yanda kýskançlýk gibi çarpýk duygular rahatý ve dengeyi bozar, gök nasýl çoðu zaman bulutluysa onlar da ruhu örter, karartýr, zehirler ve týpký Demokles'in kýlýcý gibi tepemizde asýlý kalýr... Bu anda artýk gerçekleri unutup hayallere dalmak daha iyi deðil midir?

Sonra gene birdenbire etkili bir kývanç dalgasý ruha yayýlýr, ince, tatlý düþler baþlar. Tüm duygular bu duygulara baðlanmýþ, karanlýk ve acýlar unutulmuþtur; Mutluluk, mutluluk… Fakat dedim ya bu düþtür ve acý duygular kendilerini eninde sonunda gösterecektir. Gene korkunç gerçekler ortadadýr, bizleri oradan oraya atan dalgalardan kurtulmanýn olanaðý yoktur. Ýþte birinci bölümün programý...

Ýkinci bölüm (Andatino in modo di canzona), acýnýn ayrý bir anlatýmý. Melankolik bir duyguyla ezilir boðuluruz bazen… Onu çoðu zaman evimizde yalnýzken duyarýz. Ýþten yorulmuþ, elde kitabýmýz... Kitap bir an düþer, anýlarýn saldýrýsý baþlamýþtýr. Olaylarýn geçip gitmesi, birer aný olarak kalmasý aslýnda ne korkunç þey Tanrým... Bir an düþünür ve yeni bir yaþantýya yönelmek için neþe ve cesaretimizin bile kalmadýðýný görürüz.

Yapýlacak þey bu baský altýnda hiç olmazsa tatlý anýlarý bulabilmek, onlarý yakalamaya çalýþmaktýr. Fakat bu arada ister istemez acý anýlar da canlanýr, büyük kayýplar geri dönmez, insanlar ve sevgiler birbirine karýþýr… Sonra tümü de uzaklaþmaya koyulur… Artýk her þey o kadar uzakta, uzaktadýr ki… Sonsuzluða doðru sürüklenir gideriz...

Üçüncü bölüm (Scherzo) sarhoþluðun anlatýmýdýr desem yalan söylememiþ olurum. Ýçtikten sonra bir takým kaprisli arabesklerin hayalimizde oynaþtýðýný sezer, neþelenir veya kederleniriz. Nedeni yoktur bunlarýn. Nitekim bazen de hiçbir þey düþünmeden kendimizi fantezilerin kucaðýna atarýz. Garip þekiller, ilgi çekici hatlar belirir gözümüzde. Uzaktan bir asker marþý duyulur... Bütün bunlarýn beynimizin kapýldýðý karýþýklýðýn belirtisidir. Peki, gerçekleri ne yaptýk, onlar ne durumda? Hiç... Anlaþýlmaz, parçalanmýþ, daðýlmýþ.

Dördüncü bölüm (Finale; Allegro con fuoco). Eðer benim gibi kolay neþelenmezseniz o halde halkýn içine dalýnýz. Ýþte bir halk bayramý, bir panayýr yeri. Artýk o korkunç güçten kurtuldunuz deðil mi? Gördünüz mü, yeryüzünde her þey çok karanlýk deðilmiþ. Hele benim gibi yalnýz ve kederli olanlar için daha kývanç ve neþe var... Basit, saf, temiz… Neþelenin, baþkalarýný da neþelendirin, belki o zaman yaþayabilirsiniz.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariPeter Ýlyiç Çaykovski'nin Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Peter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 4 Op. 36 Fa minor", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/179/Peter_Ýlyiç_Çaykovski_Senfoni_No_4_Op_36_Fa.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com