Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Nihat Aðdaç

Solist Tantm

Nihat Aðdaç

Nihat Aðdaç 31.12.1986 tarihinde Kýbrýs'ta doðdu. 6 yaþýnda Cansen Taneri'den piyano dersleri almaya baþladý. 11 yaþýndan itibaren Güzel Sanatlar Ortaokulu'na girene dek Özkan Pastýrmacýoðlu ile keman çalýþmalarýna baþladý, bu çalýþmalarýný Kürþat Tilki ile sürdürdü.

2000 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na kabul edildi ve Prof. Leda Cenaz''la çalýþtý. 2007'de bu okuldan fakülte ve üniversite birinciliðiyle mezun olan sanatçý, Ýhsan Doðramacý Üstün Baþarý Ödülü'ne layýk görüldü. 1999 ve 2008 senelerinde Applehill Oda Müziði Festivali'nde ülkemizi burslu olarak temsil etti (Boston, ABD). Hacettepe Senfoni Orkestrasý'nda dört yýl süreyle birinci keman üyeliði yaptý. 2005'te Almanya-Kýbrýs Gençlik Orkestrasý'yla solo çaldý.

Kýbrýs, Portekiz, Türkiye ve ABD'de solo ve oda müziði konserleri verdi. Avrupa Birliði Gençler Orkestrasý'nda tüm Kýbrýs'ý temsil etti ve Ashkenasy, Koehler, Haitink ve Boreyko gibi þeflerin yönetiminde Avrupa'nýn önemli baþkentlerinde orkestra üyesi olarak çalma þansýný yakaladý. Ankara'da Albert Epstein ve Suna Kan, Paris'te Sylvie Gazeau ve Londra'da Mateja Marinkovic'le çalýþtý.

2007 yýlýnda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'na kabul edildi. 2009/2010 yaz ve ilkbahar aylarýnda yine Avrupa Birliði Gençler Orkestrasý'nda çalacak olan sanatçýnýn 2009 yýlý konserleri arasýnda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'yla solo konser, Bellapais 13. Uluslar arasý K.K.T.C. Müzik Festivali'nde resital, "Yaylý Kuartet" ve Alexander Markov'la oda müziði konseri ve düzenli olarak çalýþtýðý Polonyalý piyanist Agata Jozwik'le yardým amaçlý konserler bulunmaktadýr.

Sanatçýnýn ayrýca çeþitli gazete ve dergilerde þiir ve düz yazýlarý yayýmlanmaktadýr.
lginizi ekecek, neririm:
George Gershwin, Rhapsody in Blue


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Nihat Aðdaç", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/106/Nihat_Aðdaç.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com