Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Yiðit Aydýn

Composer Introduction

Yiðit Aydýn

Yiðit Aydýn 1971'de doðmuþtur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarýnda müzikal kompozisyonda BA derecesi ve orkestra þefliðinde MA derecesi ile mezun olmuþtur. Müzik eðitimine paralel olarak Orta Doðu Teknik Üniversitesinde makine mühendisliðini lisans derecesi ve sosyolojiyi lisansüstü derecesi ile bitirmiþtir. Sosyolojide çaðdaþ toplumsal düþünce, kopuþ, doðu düþüncesi, sömürgecilik ve milliyetçilik üzerine çalýþmýþtýr.

Türkiye'deki eðitimlerinin ardýndan Almanya Marburg'daki Müzikoloji Enstitüsüne girerek Sabine Henze-Döhring yönetiminde "Yeni Türk Müziði" konulu doktara tezi üzerinde çalýþmýþ ve Frankfurt'ta yaþamaya baþlamýþtýr.

Ýlki 2002 yýlýnda "Adým-Oyun-Aðýr-Baþka" adlý eseriyle, ve ikincisi "Sahne" adlý eseriyle olmak üzere 4. ve 5. Dr. Nejat F. Eczacýbaþý Ulusal Beste Yarýþmalarý'nda ardarda iki kez birincilik kazanmýþtýr.

Bestecinin yapýtlarý uluslararasý festivallerde seslendirilmekte ve çeþitli CD kayýtlarýna alýnmaktadýr.


Eserlerinden bazýlarý þunlardýr:

* "Adým-Oyun-Aðýr-Baþka", 2002
* "Sahne", 2004
* "Piyano ve Yaylýlar için Anders", 2005 (Ýlk seslendiriliþi Detmold Oda Orkestrasý ve piyanist Yeþim Gökalp tarafýndan Ankara Müzik Festivali'nde yapýlmýþtýr.)
* "Saygun Emre Operasý", 2009 (Ýlk seslendiriliþi Bilkent Senfoni Orkestrasý tarafýndan Ankara Müzik Festivali'nde yapýlmýþtýr.)

Ýlker Fýçýcýlar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Some of the Contemporary 20.-21. Century ComposersReference info: "Yiðit Aydýn", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/57/Yiðit_Aydýn.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com