Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Fazýl Say'a Destek Bildirisi

Fazýl Say'a Destek Giriþimi tarafýndan baþlatýlan kampanya kapsamýnda hazýrlanan bildiri imzaya açýldý. Giriþime destek olmak isteyenlerin bildiriyi imzaladýklarýný belirterek info@andante.com.tr adresine göndermeleri yeterli.

Bildiri Andante dergisinde þu adreste yer alýyor: http://andante.com.tr/index.php?page=haberdetay&haberID=668 .

Bir nüshasý da arþiv amaçlý olarak aþaðýda:


Fazýl Say'a Ýmzalar ile Destek

Fazýl Say'a Destek Giriþimi tarafýndan baþlatýlan kampanya kapsamýnda hazýrlanan bildiri imzaya açýldý.

Ýþte o bildiri:

Fazýl Say bu ülkenin yetiþtirdiði ender deðerlerden biridir. Sanal ortamda "tweet" ve "retweet" denilen yazýþmalar nedeniyle hakkýnda soruþturma açýlmýþ olmasý, 1,5 yýl hapis cezasý istemiyle iddianame hazýrlanýp Ýstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi, demokrasiye, insan haklarýna, düþünce ve ifade özgürlüðüne aykýrý, dahasý utanç vericidir. Kaldý ki sanal ortamdaki o yazýlarý okumak ya da okumamak bireyin tercihine kalmýþtýr. Sadece uluslararasý arenada deðil, kendi ülkemizde de bu utancý hiçbir savcýnýn, hiçbir mahkemenin bize yaþatmayacaðýna inanmak istiyoruz. Baþta düþünce ve ifade özgürlüðü olmak üzere, laiklik, çaðdaþ hukuk devleti gibi demokrasinin gereði olan kavramlarla uyuþmayan bu giriþimin derhal durdurulmasý konusunda tüm hukukçulara, sanatseverlere ve kamuoyuna çaðrýda bulunuyor, bu amaçla Fazýl Say'ýn yanýnda olduðumuzu belirtip, ülkemizin aydýnlýk düþünceli insanlarýný, tüm kamuoyumuzu imzalarýyla destek vermeye çaðýrýyoruz.

FAZIL SAY'A DESTEK GÝRÝÞÝMÝ


Giriþime destek olmak isteyenlerin bildiriyi imzaladýklarýný belirterek info@andante.com.tr adresine göndermeleri gerekiyor.

31 Mayýs 2012 Perþembe


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Fazýl Say'a Destek Bildirisi", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/329/Fazýl_Say_a_Destek_Bildirisi.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com