Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Klasik Müzik Konser Adabý

Klasik müzik konserlerinin en keyifli yaný rahat rahat çekirdeðimizi çitlerken sahnedeki eðlenceyi arkadaþlarýmýza Twitter ile tweetleyebilmektir. Ýþte bu gibi konser görgü kurallarýný aþaðýya derledim ki bilmediðimiz için utanýp mahcup duruma düþmeyelim.

Klasik Müzik Konseri Görgü Kurallarý


Konseri çok beðendim, yerimde duramýyorum adeta... Ne yapayým?

Patlatýn alkýþý... Müziðin bir bölümünden diðerine geçerken bir sessizlik oluþur... Hah iþte tam da bu noktalarda basýn alkýþý ki daha bir þevkle çalsýn müzisyenler... Hazýr alkýþlýyorken ciðerlerinizi boþaltýrcasýna iyice bir öksürebilirsiniz hem... Çakýlmaz o arada.


Peki konseri nasýl adabýyla eleþtirebilirim?

Soru mu bu? Tabii ki Twitter ile... Klasik müzik konserleri tweet atmak içindir. Mümkünse 2 adet cep telefonu getirip ýþýklarýný maksimum açýp arka koltukta oturanýn gözüne ýþýk tutarak, konser hakkýndaki fikirlerinizi Twitter'dan canlý canlý paylaþýn; olmadý eski usül sms atarsýnýz konser sýrasýnda.


Konsere girerken elime bir kitapçýk tutuþturdular; okuyorum ama anlamýyorum. Ne bu?

Ters tutuyorsunuzdur. Çevirerek bir daha okuyun... Adagio, Andante gibi þeyler yazar... Ýþte onlarýn sayýsý toplam kaç öksürük veya alkýþ þansý olduðunu göstermektedir. Deðerlendirin.


Konserler hep yemek saatine denk geldiðinden bazen sakýz çiðniyor, bazen çekirdek çitliyorum ama açlýðýmý bastýramýyorum... Yemek veriyorlar mý?

Ahh ahhh... Konserlerin kanayan bir yarasýna parmak bastýnýz. Henüz yemek servisi yapmýyorlar... En iyisi siz tok karnýna gelin. Hem aðýrlýk çöktüðünden hafif müzik daha hýzlý uyutuyor... Bol acýlý lahmacun ya da sarýmsaklý mantý yeyip öyle gelmek daha iyidir. Böylece saðýnýz solunuz da hýzlý boþalýr, daha rahat uyursunuz.


Konsere gelirken nasýl giyineyim?

Biliyorsunuz, klasik müzik konserlerine hafif müzik de derler... Haliyle üstünüze de hafif bir þeyler giyin gelirken. Eþofman uygundur.


Yaa hafif dediniz hafifledim, dans etsem mi?

Tabbbiii kii... Ama þimdi yeriniz dar, oynayamazsýnýz da. En iyisi ayaðýnýzla öndeki koltuða tempo tutun, parmak þýklatýn canlandýrýn biraz ortalýðý caným.


Eþofman da harika fikir; konsere de geç kalmam hazýrlanýrken.

Telaþlanmayýn, aceleye ne lüzum... Yüzyýllardýr ayný þeyleri çaldýklarýndan, zamanýnda gelmeniz gerçekten gereksiz. Hem konser sýrasýnda kapý açýldýkça serinliyoruz.


Off harikasýnýz durun bunlarý not alayým.

Yok yok, buna da hiç gerek yok... Bu http://klasiknotlari.com/ sitesi cepten de açýlýyor. Konser sýrasýnda unuttuðunuz bir nokta olursa çantanýzý þööyle iyice bir kurcalar, karýþtýrýr birkaç dakika içinde cep telefonunuzu bulur ve bu sayfaya baðlanýrsýnýz. Hem kimbilir, belki epeyidir kaybettiðiniz bir þeyi de bulursunuz hazýr çantanýzý hýþýrdatýyorken.


Mersi

Bir þey.


not: Anlaþýlmýyorsa, lütfen bu notu ters tutup okuyun.
I suggest, you'll like this:
Jean Sibelius, Tuonela Kuðusu No. 2 Op. 22

Ýlker Fýçýcýlar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Klasik Müzik Konser Adabý", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/314/Klasik_Müzik_Konser_Adabý.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com