Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ýbrahim Yazýcý

Conductor Introduction

Ýbrahim Yazýcý

1970 yýlýnda Ankara'da doðdu. 16 yaþýnda girdiði H.Ü. Devlet Konservatuvarýnda Nimet Karatekin'le piyano, Alain Boeglin ile oda müziði, Nevit Kodallý ve Ýstemihan Taviloðlu ile kompozisyon, Hikmet Þimþek ve Rengim Gökmen'le orkestra þefliði çalýþtý ve bu okuldan yüksek lisans diplomasý aldý.

Daha sonra Conservatoire National de Musique de Perpignan'da Claude-Phillipe Durand ile piyano, Daniel Tosi ile orkestra þefliði, Michel Lefort ile oda müziði çalýþtý ve bu okulu üç "Premier Prix" alarak bitirdi. Bu okullardaki çalýþmalarýnýn yaný sýra Avrupa'nýn çeþitli ülkelerinde masterclass'lara da katýldý. Ýngiliz Maestro Gilbert Varga ile de uzun bir süre çalýþtý ve asistanlýðýný yaptý.

Türkiye'nin önde gelen tüm orkestralarý ile konserler veren sanatçý, Berlin Filarmoni, Hamburg Musikhalle, Seul Art Center, Stuttgart Liederhalle, Tel Aviv Performing Arts Center, Palau dela Musica Valencia gibi önemli müzik merkezlerinde aralarýnda Deutche Symphonie Orchester Berlin (Eski RIAS), Den Haag Het Residentie, Ensemble Rezonans, Camerata de France gibi pek çok toplulukla konserle verdi ve yurt dýþýnda basýnda konserleri hakkýnda övgü dolu kritikler aldý.

2001 yýlýndan beri Fazýl Say'la aralýksýz konserler yapan Yazýcý, bestecinin Metin Altýok Oratoryosu'nun ilk seslendiriliþi ve cd kaydý ile "Nazým" oratoryosunun Bilkent Senfoni Orkestrasý ile CD ve DVD kaydýný yaptý. Baþarýlý çalýþmalarýndan ötürü 2002 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Sanat Teþvik Ödülü ve 2005 yýlýnda Ýtalyan Cumhurbaþkaný tarafýndan "Cavalleria della Soliderita" þövalyelik unvanýyla onurlandýrýldý.

Birçok genç bestecimizin eserlerinin ilk seslendiriliþini de gerçekleþtiren sanatçý Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarý ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesinde ders verdi. 1998-2007 yýllarý arasýnda Devlet Çoksesli Korosunun þefliðini yapan Yazýcý, halen Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasýnýn Müzik Direktörüdür.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Ýbrahim Yazýcý", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/31/Ýbrahim_Yazýcý.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com