Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Sergey Rahmaninov, Orchestra Ýçin Senfonik Danslar Op. 45

Review of the Work

1 Nisan 1873'te Rusya'nýn Nijni Novgorod yöresinde doðup sonradan vatanýndaki ihtilal nedeniyle Birleþik Amerika'ya göçen besteci, orada edindiði çevre sayesinde, zamanýn ünlü bestecileri arasýnda yer alýþtýr.

Son bestesi olup Opus 45 baþlýðýný taþýyan "Orkestra için Senfonik Danslar" isimli bu yapýtý da, 1940 yýlýnýn baþlarýnda besteci yoðun bir konser turnesinden yorgun olarak döndüðü sýralarda, Birleþik Amerika'nýn Long Island eyaletinin Huntington yöresindeki evinde yazmaya baþlamýþtý.

Eser o yýlýn yaz sezonu baþlarýnda yazýlmaya baþladý ve Ekim ayýnýn sonlarýnda tamamlandý. Yapýtýn ilk seslendiriliþi 4 Ocak 1941'de Philadelphia'da ünlü Philadelphia Senfoni Orkestrasý'nýn, Leopold Stokovski'den sonra uzun yýllar sürekli þefliðini yapmýþ bulunan büyük sanatçý Eugene Ormandy yönetiminde çalýndý. Yapýtýn partisyonu üzerinde, onun besteci tarafýndan bu deðerli müzik topluluðuna ve sayýn þefine adandýðý yazýlýdýr.


Bölümler

I. Non allegro
II. Andante con moto (Tempo di valse)
III. Lento assai - Allegro vivace - Lento assai. Come prima - Allegro vivace.


Eserin yazýlmasý bittikten sonra, Rahmaninof üç bölüme baþlýk olarak: "Öðle", "Alacakaranlýk" ve "Geceyarýsý" sözcüklerini yazmayý düþünmüþ, sonra bundan vazgeçerek, yapýtýn duygusal içeriðini deðiþtiren böyle giriþimlerden kaçýnmýþtýr. Çünkü, onun bu yapýtýndaki anlatým amacýnda "dans" öðesinin öne çýkmasý yoktu; kural olarak sadece dans ritmi ve görüntüsü aralýklý olarak ortada görünmeliydi.

Yapýtýn, herþeyden önce "Senfonik" nitelikte olduðunu göstermek için müzikal gösterimleri baþlarýna yazmýþtý: I. Non allegro, II. Andante con moto-tempo di valse, III. Lento assai; Allegro vivace. Besteci bu konuda herhangi bir gösterim, ya da program vermemiþtir. Bunlarýn dýþýnda ikinci bölümdeki "vals temposu" deyimi gösterilebilirse de, bu sözcük sadece bir soyutlama düzeyini geçmez. Yapýtýn herhangi bir programý yansýttýðý besteci tarafýndan daima yadsýnmýþtýr.

Ýlk kez 7 Ocak 1941'de New York, Carnegie Hall'da Philadelphia Senfoni Orkestrasý tarafýndan seslendirilen eser hakkýnda müzik eleþtirmeni Olin Dovnes þöyle yazýyordu: "Bu yapýt Rahmaninof'un yaratýcý kiþiliðinin 'yanýlmaz' bir imzasý!". Gerçekten de fikirleri ve kullandýðý besteleyiþ biçimi epeyi kendine özgüdür. Ayrýca bu eserde kullanýlan alto saksafon da bir Rahmaninov bestesinde ilk defa kullanýlmýþtýr ve oldukça etkileyici bir solo ile öne çýkmaktadýr.

Üçüncü Dans'ta bir ara kulaða çalýnan "Dies Irae", bestecinin bilinen ezgilerini yineleyen bir geçit olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu pasaj, güçlü tempodaki parlak fantezinin aralýklarýnda birden duyulan tüyler ürpertici görünümdeki bir haykýrýþ gibidir.
I suggest, you'll like this:
Aleksandr Borodin, Senfoni No. 2 Si minör


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Work by Sergey Rahmaninov


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Sergey Rahmaninov, Orkestra Ýçin Senfonik Danslar Op. 45", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/300/Sergey_Rahmaninov_Orkestra_Ýçin_Senfonik.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com