Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Turgay Erdener, Afife Balesi'nden Seçkiler

Review of the Work

Afife balesi, Türkiye'nin ilk kadýn tiyatro oyuncusu Afife Jale hanýmýn hayatýný kimi gerçek kimi düþsel olaylarla sahneye taþýmak amacýyla yapýlmýþtýr. Partisyon Kasým 1998 tarihinde bitmiþtir.

Bir "Çaðdaþ Dans Yapýtý" olarak tanýmlanan "Afife" Türkiye'de ilk kez bir özel sektör þirketi tarafýndan prodüksiyonu üstlenilen yapýt olma özelliðini taþýyor. Yapý Kredi Sigorta tarafýndan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüðü repertuvarýna hediye edilen eser 1998-1999, 1999-2000 sezonunda Ankara'da, 2000-2001, 2001-2002 sezonunda da Ýzmir'de sahnelendi.

Yapý Kredi Sigorta, þef Rengim Gökmen yönetiminde Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrasý'na Afife Balesi Süiti'nin CD'sini yaptýrttý. Bu CD'de soprano solo Selva Erdener ve kanun solo da Tahir Aydoðdu tarafýndan gerçekleþtirildi.

Afife Jale'nin çalkantýlý ve hüzünlü yaþam öyküsünü sanatseverlere ulaþtýran "Afife" hem tiyatro sahnesine çýkma cesaretini gösteren ilk Müslüman Türk kadýnýný tanýtmasý açýsýndan, hem de Yapý Kredi Sigorta'nýn sanata destek kampanyasý dahilinde önemli bir adýmdýr.

Bölümler

Savaþ yýllarý - Uvertür
Savaþ yýllarý, Afife balesinin uvertürüdür.

Çocukluk - Papatyalar
Çocukluk adlý kýsýmda Afife'nin çocukluðu anlatýlmaktadýr.

Kötü bir düþ - Nazýr'ýn rüyasý
Kötü bir düþ bölümünde düþsel olarak Afife'nin yönetimle yaþadýðý tatsýzlýklar konu edilir.

Çaresizlik - Koridor
Bu bölümde Afife'nin istekleri ile toplumun beklentilerinin ve kadýnýn toplumsal hayattaki durumunun çeliþkileri iþlenmektedir.

Aþk - Ziya'nýn rüyasý
Aþk adlý bölümde Afife'nin ilk gençlik aþký anlatýlmak isteniyor.

Bir tuhaf parti - Parti tango
Bu bölümde týpký kötü bir düþ bölümünde iþlenilen çeliþkileri gerçek zamandan (Ýstanbul'un iþgali), düþe giden bir süreçte anlatýyor.

Cumhuriyet - 4. Sokak
Artýk Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiþtir. Ancak Afife bu süreçte iniþe geçmiþtir.

Huzur - Pýnar'ýn rüyasý
Bu bolümde Afife'nin yaþamýndaki son tamam konu edilmiþtir. Bestekâr Selahattin Pýnar'la birliktelikleri betimlenmektedir.

Ayrýlýþ - Pýnar'la düet
Ve Afife'nin son dansý...

Ölümsüzlüðe ulaþma - Final
Afife artýk ölümsüzlüðe kavuþmuþtur...
I suggest, you'll like this:
George Gershwin, Rhapsody in Blue


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Turgay Erdener, Afife Balesi'nden Seçkiler", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/290/Turgay_Erdener_Afife_Balesi_nden_Seçkiler.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com