Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Sharon Bezaly

Soloist Introduction

Sharon Bezaly

The Times'ýn "Tanrýnýn flüte bir armaðaný" dediði flüt solisti Sharon Bezaly, Almanya'da 2002'de saygýn Klassik Echo tarafýndan "Yýlýn Enstrümantalisti" ve 2003'te de Cannes Klasik Ödülleri'nde "Yýlýn Genç Sanatçýsý" seçilmiþti.

Ýsrail'de doðan þu anda Ýsveç'te yaþayan Sharon Bezaly'nin enstrumanýndaki baþarýsý David Oistrakh ve Vladimir Horowitz'le karþýlaþtýrýlýyor. 1997'den beri uluslararasý bir sanatçý olarak anýlan Bezaly ilk kaydýný Zubin Mehta ile birlikte Ýsrail Flarmoni Orkestrasý eþliðinde yapmýþtý.

Royal Flarmoni, Rotterdam Flarmoni, Spanish National gibi dünyanýn önde gelen orkestralarýyla en prestijli konser salonlarýnda çaldý. Sharon Bezaly Residentie Orchestra, The Hague için ilk "artist in residence" üflemeli sanatçýsý oldu (2007-2008). Burada þef Neeme Järvi ile çalýþtý.

Classics Today kendisini "bugün dünyada muadili olmayan bir flüt sanatçýsý" diye tanýmlarken, International Record Review "onun kayýtlarý ve konserleri sadece bir baþarý olarak açýklanamaz. Onlar sanatý tanýmlýyor" diye yazdý.

Sharon Bezaly, kendisi için Japonya'da Muramutsu takýmý tarafýndan özel yapýlmýþ 24 ayar altýn bir flütle çalmaktadýr.

BIS'teki geniþ bir yelpazedeki albüm kayýtlarý Diapason d'or (Diapason), Choc de la Musique (Monde de la Musique, Editor's Choice (Gramophone) ve Stern des Monats (FonoForum) ve diðerlerinden büyük övgüler almýþtýr.

Sharon Bezaly 2011 yýlý 23-24 Eylülünde, Bilkent Senfoni Orkestrasýnýn yeni dönem açýlýþýnda, ilk konserde de yer almýþ ve Mozart'ýn W.A. Mozart Do majör, KV.299 sayýlý Flüt ve Arp için Konçertosunu, arpist Þirin Pancaroðlu ile birlikte seslendirmiþtir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Sharon Bezaly", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/281/Sharon_Bezaly.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com