Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Tuncay Yýlmaz

Soloist Introduction

Keman virtüözü Tuncay Yýlmaz Ýzmir'de doðmuþtur. Ailesinin ilk müzisyeni olan Tuncay Yýlmaz, çocukken Ýzmir'de baþladýðý ve Ankara Devlet Konservatuvarý'nda devam ettiði yüksek keman eðitimini birincilikle tamamladý.

Solist olarak ilk konserini ise öðrenciliði sýrasýnda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý eþliðinde Hindemith'in Keman Konçertosu'nu Türkiye’de ilk kez yorumlayarak gerçekleþtirdi. Lisans üstü eðitimine Alman Devlet Bursu (DAAD) ile Almanya'da devam eden Yýlmaz, Freiburg ve Saarland Yüksek Müzik Okullarý'nda solistlik sýnýflarýna kabul edildi; ve bu ülkede "Sanatta Yeterlilik" ve “Solist” ünvaný taþýyan diplomalarý aldý.

Avrupa'daki öðrenim yýllarýnda Almanya Louis Spohr Keman yarýþmasý’nda “En iyi Schumann Yorumcusu” ödülünü, Dünya Mozart Yýlý’nda Mozart’ýn 5. Keman Konçertosu yorumundan dolayý Saarland Üniversitesi "Mozart Özel ödülü"nü kazandý. Ýsviçre-Tibor Varga ve Berlin-Mendelssohn Yarýþmalarýnda finalist oldu.

Aralarýnda Sofya Filarmoni Orkestrasý, Moskova Senfoni Orkestrasý, Stuttgart Oda Orkestrasý, Moskova Musica Viva Oda Orkestrasý, Saarland Radyo Senfoni, BBC Concert Orchestra, West Virginia Symphony ve Tüm Türk Senfoni Orkestralarýnýn da bulunduðu bir çok orkestra eþliðinde konserler verdi.

Ýdil Biret, Gustav Rivinius, Alexander Rudin, Wolfgang Emanuel Schmidt*, Jiri Barta, Ludmil Angelov, Wolfram Schmitt Leonardy, Tedi Papavrami gibi ünlü müzisyenlerle çaldý; ve daimi piyanisti Robert Markham eþliðinde Ankara, Berlin, Ýstanbul, Monte Carlo (Salle Garnier), Frankfurt, Londra, Köln, Abu Dahbi, Toledo, Valencia, Boston, Chicago ve New York (Carnegie Hall) gibi dünya kentleri ve sanat merkezlerinde sayýsýz resitaller verdi.

Radyo ve TV programlarý da gerçekleþtiren Yýlmaz hakkýnda Dünya Basýnýndan Fransýz - Nice Matin Gazetesi "Kemanýn genç prensi", ABD – Boston Globe "Sofistike bir solist kemancý" deyimini kullanarak söz etti...

Repertuvarýnda Bartok, Brahms, Beethoven, Berg, Erkin, Mendelssohn, Bruch, Wieniawski ve Mozart gibi önemli konçertolar ve bir çok keman / piyano sonatlarý bulunmakta olan sanatçýnýn ilk CD'si New York'ta kaydedildi (Elgar, Franck Sonatlarý, 1999).

Ýkinci CD olarak Mozart'ýn 250. Doðum Yýlý kutlamalarý sebebiyle Rudin yönetiminde çaldýðý bestecinin 3. konçertosunun canlý konser yorumu “Mozart 2006” ve piyanist Markham ile birlikte kaydettiði son albüm çalýþmasý olan “Rosepage” ise kýsa süre önce raflardaki yerini aldý.

Ýspanya'da iki kez "Uluslararasý Toledo Müzik Festival”ine katýldý. Brahms'ýn ikili konçertosunu Ýstanbul'da Çaykovski Yarýþmasý birincisi Rivinius ile birlikte seslendirdi. Solist olarak 22. Ankara Müzik Festivali açýlýþ konserlerinde iki konçerto yorumladý.

"2006 Dünya Mozart Yýlý"nda Rudin tarafýndan Rusya'ya davet edildi ve bestecinin konçertosunu ilk Moskova konserinde çaldý. Ayný yýlýn sonunda Ankara'da "Atatürk" anýsýna CSO ile Mozart çaldý...

Uluslararasý çalýþmalarýný ve baþarýlý kariyerini sürdüren ve 1996 yýlýndan beri "T.C. Kültür Bakanlýðý Keman Solist Sanatçýsý" olan Tuncay YILMAZ, ayný zamanda Ýzmir Kültür Sanat ve Eðitim Vakfý'nda "Akademi Ýksev Uluslararasý Keman Ustalýk Sýnýfý"ný baþlattý ve burada dersler de vermektedir.

Tuncay Yýlmaz, Giuseppe Marconcini - 1827 yapýmý kemanýyla çalmaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Tuncay Yýlmaz", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/277/Tuncay_Yýlmaz.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com