Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Atatürk Müzik Devrimi Baþarýya Ulaþmýþtýr

Birer birer sayalým mý?

Konservatuvarlar, orkestralar, (solistleriyle – koristleriyle – orkestralarýyla – baleleriyle) Devlet Operalarý, Türkiye'nin her yanýna yayýlmýþ sahneleriyle Devlet Tiyatrolarý, Atatürk'ün 1936'da kurdurduðu Ankara Devlet Konservatuvarý'nýn hiç yoktan varettiði mucizevî sonuçlardýr.

Bu kurumlarýn yetiþtirdiði, dünya standartlarýnda eserler veren bestecilerimiz vardýr; dünyanýn her yerinde konserler veren ve ayakta alkýþlanan þeflerimiz – müzik topluluklarýmýz - piyanistlerimiz - kemancýlarýmýz - vb. sanatçýlarýmýz vardýr.

Kervan yürüyor...

Bu gerçeklikleri görmek istemeyen bazý kötü niyetliler, bir yandan "Atatürk'ün musiki devrimi çöktü" diye yazý yazmakta, bir yandan da, bu devrimin öncüsü beþ besteci için kullanýlan "Türk Beþleri" sözüne kafiye düþürmek için, hiç de zeka ürünü olmayan çirkin bir sözcük kullanmaktalar.

Bu bestecilerimizin hiç bir eserini dinlemediklerini söyleyen ve yazabilen bu ünlü kiþiler, kendileri için taþýnan olumlu düþünceleri yok etmiþlerdir. Yazýk!

Ve Atatürk devrimleri yürüyor: Binlerce sanatçýsýyla, yüz binlerce destekleyicisiyle...

4.1.2011
I suggest, you'll like this:
Ulvi Cemal Erkin, Köçekçe Dans Suiti

Muammer Sun


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Atatürk Müzik Devrimi Baþarýya Ulaþmýþtýr", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/240/Atatürk_Müzik_Devrimi_Baþarýya.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com