Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Gökhan Aybulus

Soloist Introduction

Gökhan Aybulus

1982 yýlýnda Eskiþehir'de doðan piyanist Gökhan Aybulus, müzik eðitimine 1991 yýlýnda Prof. Zöhrab Adýgüzelzade ile Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda baþladý. Ertesi yýl Yrd. Doç. Ferit Adýgüzelzade'nin sýnýfýna katýldý.

2000 yýlýnda, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarý'nýn sýnavlarýný kazanarak, Rus devlet sanatçýsý Prof. Naum Shtarkman'ýn (1927-2006) sýnýfýna kabul edildi. 2006 yýlýnda baþarýyla ve Shtarkman'ýn son öðrencisi olarak mezun oldu.

Türkiye'de Rusya'da (Moskova, St. Petersburg, Þipetsk, Lebedyan, Perm, Vologda ve Samara kentlerinde), Ukrayna ve Slovenya'da düzenlenen ulusal ve uluslararasý çok sayýda festival ve konserlere katýlan Gökhan Aybulus'un Rusya'daki bazý konserleri ve röportajlarý Moskova 'Kultura' Televizyonu'nda yayýnlanmýþtýr.

Moskova Devlet Senfoni Orkestrasý, Samara Filarmoni Orkestrasý, Ukrayna Ulusal Filarmoni Orkestrasý, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi Senfoni Orkestrasý, Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý, Dokuz Eylül Senfoni Orkestrasý, Akbank Oda Orkestrasý, Bursa Bölge Senfoni Orkestrasý, Anadolu Üniversitesi Senfoni ve Oda Orkestralarýnda Orkestra Þefleri Mikhail Þerbakov, Dimitri Orlov, Yaroslav Tkalenko, Cem Mansur, Ýbrahim Yazýcý, Burak Tüzün ve Rauf Abdullayef ile konserler vermiþtir.

Harika Çocuk Yetenek Yarýþmasý'nda birincilik (Ankara-1994), 2. Genç Müzisyenler Yarýþmasýnda birincilik ve yýlýn müzisyeni unvaný (Edirne-1994), 4. Uluslararasý Mariya Yudina Piyano Yarýþmasý'nda ''Grand-Prix'' (St. Petersburg-2002), 2. Ulusal Yetenek Yarýþmasý'nda birincilik (Eskiþehir-2002), 4. Uluslararasý Mariya Yudina yarýþmasýnda iki piyano dalýnda ''grand-prix'' (St. Petersburg-2003) ödülleri almýþtýr. 2006 yýlýnda Rusya'nýn Lipetsk þehrinde düzenlenen 6. Uluslararasý Konstantin Nikolayevich Igumnov Piyano Yarýþmasý'nda jüri üyeliði yapmýþtýr.

Gökhan Aybulus, halen sanatla uzmanlýk ve solistlik doktorasý çalýþmalarýný Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarý'nda, Prof. Sergey Dorenski ve asistanlarý Pavel Nersesyan, Andrey Pisarev ve Nikolay Luganski ile sürdürmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Gökhan Aybulus", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/233/Gökhan_Aybulus.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com