Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Robert Cohen

Soloist Introduction

Robert Cohen

12 yaþýnda Kraliyet Festival Salonundaki ilk çýkýþýnýn ardýndan, Robert Cohen 19 yaþýndayken kendisini müzikal çaðýnýn önüne yerleþtiren ve bir gümüþ plak kazandýrmýþ olan Elgar Viyolonsel konçertosu kaydý ile uluslararasý sahnelerde yer almaya baþladý.

Sonradan, solo Bach'tan, (ayrýca Schubert Quintet ile DGG için Amadeus Kuartet) Dvorak, Çaykovski, Beamish ve HK Gruber konçertolarýna kadar ve DECCA için kapsamlý bir Ýngiliz serisi ile ödül-kazanan bir diskografi sahibi oldu.

Yine de, konser salonlarýnýn o yaratýcý ver-ve-al yaklaþýmý hâlâ Cohen'in ilk aþkýydý. Yoðun bir sahne sanatçý olarak, kariyeri onu ABD, Avrupa, Doðu Avrupa, Ýskandinavya, Ýngiltere, Japonya ve Avustralya'ya dek ulaþtýrdý.

Claudio Abbado, Maris Jansons, Riccardo Muti ve Sir Simon Rattle gibi þefler çalýþtý ve oda müziðine olan hevesi sayesinde, 1989'dan beri yönettiði Charleston Malikanesi Festivali'nin temelleri atýlmýþ oldu.

Cohen'in, müzik öðrenimi, sunumu ve iletiþimi üzerine tutkulu ve açýk görüþleri sayesinde coþkunluk kazanan aydýnlatýcý ustalýk sýnýflarýnýn geniþ ölçüde yayýlmasý ve yayýnlanmasýný saðladý. Londra Kraliyet Müzik Akademisi'nde ve Lugano'daki Ýtalyan Ýsviçre Konservatuarý'nda Profesördür.

Kasým 2009'da, Cohen, Sally Beamish'in Viyolonsel Konçertosu No.2 "The Song Gatherer" ("Þarký Getiren")'in dünyada ilk seslendiriliþini gerçekleþtirdi.

Minnesota ve Hallé Orkestralarý tarafýndan ortaklaþa ele alýnan eser Cohen'in 50. yaþ günü için özel bestelenmiþti. Osmo Vänskä, Minneapolis'teki ilk seslendiriliþi ve Sir Mark Elder ile Hallé de Ýngiltere'deki ilk seslendiriliþi 2010 Aralýðýnda gerçekleþtirilecek.

Cohen ayrýca geçenlerde iki yeni giriþimde bulundu: "Robert Cohen'in Çello Kliniði" (www.celloclinic.com) müzisyenlerin derinlemesine, uzman teþhisine/tanýsýna ve hem fiziksel hem de performans sorunlarýnýn çözümüne eriþmelerini saðlayan benzersiz kiþisel bir hizmettir; Cohen Pod Konuþmalarý, (www.cohenpodtalks), Cohen'in sanatta siyasette ve iþ dünyasýnda öncü figürler hakkýnda konuþtuðu bir dizi çarpýcý podcast sunar.

Cohen yakýnlarda belli baþlý film yapýmcýlarýndan olan Don Boyd tarafýndan davet edilerek, yeni bir sanat temelli küresel internet sitesi olan ve 2010 Güzünde yayýna geçecek olan HiBrow.TV klasik müzik kanalýnýn 'Küratör'ü oldu.

Bir solist, þef, oda müziði sanatçýsý ve Olarak müzisyenin ve esin verici bir öðretmen olarak, Robert Cohen'in müziðe-katkýsý onu tüm dünyaya ulaþtýrmakta; ve 'The Guardian' gazetesinin gözlemlediði gibi dinleyicileri avucunun içinde tutmaktadýr.

Robert Cohen Roma 1723 tarihli David Tecchler imali bir 'Ex Roser' viyolonsel çalmaktadýr.

Ýlker Fýçýcýlar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Robert Cohen", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/232/Robert_Cohen.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com