Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Alexander Markov

Soloist Introduction

Alexander Markov

Tüm dünyaca tanýnmýþ kemancý Alexander Markov en büyüleyici müzikçilerden birisi olarak alkýþlanmaktadýr. Menuhin O'nun için þunlarý yazmýþtýr: "Markov hiç þüphe yok ki en parlak ve müzikal kemancýlarýndan birisidir. Kesinlikle dünya müzikseverlerinin üzerine kendi damgasýný vuracak ve günümüzün virtüözleri arasýnda anýlacaktýr."

Markov 19. yüzyýl Virtüozite Repertuvarý'nda benzeri olmayan þekilde ün kazandý. Paganini'nin 24 kaprisinin kaydý bir sansasyona yol açtý. Sanatçý bu kaprislerin tümünü tek bir resital programý içine alabilen çok az kemancýdan birisidir. Monsaingeon tarafýndan yönetilen ve dünyanýn dört bir yanýnda gösterime girmiþ bulunan Markov'un söz konusu kaprisleri çaldýðý film, bu þeytani zorluktaki parçalara dünyanýn her yerinde hemen ve hararetli bir ilgiyi çekmeyi baþarmýþtýr.

Uluslararasý Paganini Keman Yarýþmasý'nda altýn madalya kazanmýþ bulunan Alexander Markov Philadelphia, Paris ve BBC Senfoni gibi çok tanýnmýþ orkestralarla sahneye çýkmýþtýr. Maazel ve Ochestre de Paris ile, Detroit ve Montreal Senfoni ile, Marriner ile Yunanistan'da Fischer ve Budapeþte Festival Orkestrasý ile, Jarvi ve Detroit, Macal ve New Jersey ile Schwarz ve Seattle Senfoni ile gerçekleþtirdiði konserler son zamanlardaki en parlak performanslarý arasýnda sayýlabilir.

1987 yýlýnda büyük saygýnlýðý olan Avery Fisher Career Grand ile ödüllendirilen Markov, New York'ta ilk resitalini Carnegie Hall'de gerçekleþtirmiþ, Avery Fisher Salonunda Mozart Festival Orkestrasý'ný yöneten Christoph Eschenbach ile sahne almýþ ve aralarýnda Houston, Baltimore, Cincinati ve Kudüs orkestralarýnýn da bulunduðu diðer önemli orkestralarla da çalmýþtýr.

Bunlarýn dýþýnda dünya çapýnda daðýtýmý Warner Classics tarafýndan yapýlan beþ CD'yi Erato firmasý için kaydetmiþtir. En son olarak Çaykovski'nin keman ve piyano için parçalarýný piyasaya çýkartmýþtýr.

Markov Moskova doðumludur ve keman çalýþmalarýna konser kemancýsý olan babasý Albert Markov ile baþlamýþtýr. Sekiz yaþýna geldiðinde orkestralarla solist olarak konser veriyor ve babasý ile ikili konçertolar seslendiriyordu.

14 yaþýnda iken Jascha Heifetz'den kendisi ile çalýþmasý için davet aldý. Ailesi ile birlikte ABD'ye göç eden Markov ABD vatandaþlýðýný 1982 yýlýnda almýþtýr.


Sayýn Numan Pekdemir, Alexander Markov'un Türkiye'ye ilk geliþinin öyküsünü þöyle anlatýyor:

"Markov'u ilk Türkiye ye Ýzmire getiriþimin hikayesi enterasandýr. 1996 Nisan olabilir. TRT TV 1'de Pazar konserinde Paganini kaprisleri çalýyor; merak ettim hangi sanatçý olduðunu, sonuna kadar izledim. Birkaç hafta sonra bize Oleg Kýrysa diye bir kemancý geldi ona sordum Markov'u, "muhteþem bir sanatçý" dedi. Sonra Musical America'dan menajerini buldum (Bu kitabý Gürer Aykal getirmiþti bana).

Menajerini aradým New York'ta telefonla, Markov'un bana artýk serbest çalýþtýðýný ve istersem ev telefonunu verebileceðini söyledi. Numarayý aldým çevirdim, "Hello I am Alexander" dedi .Çat pat Ýngilizce anlattým. Ücret konusunda benim teklifimi duyunca "Bu iki konser ücreti mi" dedi. "Evet ta kendisi" dedim, "Cuma ve Cumartesi". Bir daha sordu "Emin misiniz" diye; ben de, "dalga geçmiyorum", bundan fazlasý yok dedim ve durumu anlattým. Sað olsun çok anlayýþ gösterdi. O zaman dedim ki "Sen Türkiye'yi seveceksin ve buralara sýk sýk geleceksin".

Kontratý yaptýk yanýlmýyorsam ayný yýl Ekim'de geldi bir Çaykovski çaldý ki... O gün bu gündür Türkiye'ye gelir. Onunla birlikte çalmaktan har zaman mutlu oldum. Çok iyi bir sanatçý ama daha önemlisi çok iyi bir insan. Bu deðerler çok önemli, Markov'u Markov yapan deðerler..."


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Alexander Markov", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/194/Alexander_Markov.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com