Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Rene Giessen

Conductor Introduction

Rene Giessen'i efsanevi þef Raphael Kubelik keþfetmiþtir. Ona 15 yaþýnda bir çocuðun kromatik armonika ile Pablo de Sarasate'nin Zigeunerweisen adlý eserini çalabildiðini söylediklerinde inanamamýþ, dinlediði andan itibaren de Rene Giessen'in danýþmaný olmuþtur.

O sýralarda Münih'te armonika kariyerinde büyük baþarýlarla ilerleyen Giessen'e armonikanýn küçük dünyasýnda sýkýþýp kalmasýndansa müziðin dev dünyasýna açýlmasýný öðütlemiþtir.

Giessen de Kubelik'in tavsiyesine uyarak 1963'te Münih Devlet Konservatuvarý'nda klarinet, Günther Bialas ile kompozisyon ve Jan Koetzier ile þeflik çalýþmaya baþladý.

Þeflik tarzýnda büyük ölçüde Kubelik'in izlerini taþýmaktadýr. Winnetou ve Kommisar Maigret adlý film müziklerini armonika ile seslendirmesinin ardýndan dünya çapýnda üne kavuþtu.

On yýllarca çeþitli orkestralarla klarnet solisti olarak çalmasýnýn ardýndan beste, þeflik ve armonika solistliði çalýþmalarýna aðýrlýk vermeye karar verdi.

Hector Villa Lobos'un armonika konçertosunu Berlin Filarmoni Orkestrasý'yla seslendirmesiyle baþlayýp Louisiana Filarmoni Orkestrasý'yla biten milenyum turnesinde çok çarpýcý bir baþarý getirdi.

Bunun ardýndan orkestralarýn onun bestelerine ilgileri arttý ve 2001 yýlýnda Help, Help The Globulinks adlý bestesi, 2002 yýlýnda üç klarnet için bestelediði New Orleans Konçertosu'nun prömiyerleri (ilk gösterim) yapýldý.

2003-2005 yýllarý arasýnda The Bird adlý flüt konçertosu, Windjammersuite ve Der Eisenhans adlý senfonik þiirleri, Jennesey adlý keman konçertosu ve arkadaþý Andy Miles için bestelediði Mandragora adlý klarinet ve yaylý çalgýlar rapsodisinin prömiyerleri gerçekleþti.

Keman konçertolarýný bestelemesi dolayýsýyla Rhein/Main bölgesinden (Frankfurt) Almanya'nýn güneyine (Allgau) taþýndý ve 2006 yýlýnda yetenekli Alman ve Türk gençlerinden oluþan Jungenc Oda Orkestrasý'ný kurdu. 2007 yýlýnda geniþleyerek 50 kiþiye ulaþan orkestra gerçek bir filarmoni orkestrasýna dönüþtü.

2008 yýlýnda Adana, Ankara, Eskiþehir, Bursa, Ýzmir, Ýstanbul, Münichen, Weimar, Stuttgart, Frankfurt, Dresden ve Berlin'den öðrencilerin katýlýmýyla Türk ve Alman devletleri ortak projesi haline dönüþtü. 2008 Ekim ayýnda gerçekleþen büyük turne sonunda Rene Giessen'in Türk halkýna sevgisi güçlenmiþ ve radyo ve televizyon röportajlarýnda "Türkiye benim gerçek ülkem!" demiþtir.

Rene Giessen'in tüm müzik türleriyle olan ilgisi Dimitri Tiomkin, Martin Böttcher, Frederic Targon, David Shlon veya György Kourtag gibi çok farklý müzisyenlerle çalýþmasýyla açýkça görülmektedir. Büyük Ýspanyol besteci Joachin Rodrigo'nun kýzý Cecilia Rodrigo'nun Aldas des Espana adlý rapsodisinin orkestra düzenlemesini ve prömiyerini gerçekleþtirmesini istemesi onun dünya müziðine katkýlarýnýn göstergesidir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Rene Giessen", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/178/Rene_Giessen.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com