Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Chen Halevi

Soloist Introduction

Zubin Mehta'nýn yönetimindeki Ýsrail Filarmoni Orkestrasý ile ilk sahne alýþý tam bir sansasyon yaratan klarinet virtüözü Chen Halevi hakkýnda Haaretz gazetesi, "Bu çocuk, sanatsal müzikaliteyle, muazzam bir çalma tekniðini muhteþem bir þekilde tek bir potada birleþtirme yeteneðiyle kutsanmýþ" diye yazýyordu.

O günden bugüne dek Halevi, ABD, Avrupa ve Japonya'da, aralarýnda Ýsrail Filarmoni, Tokyo Senfoni Orkestrasý, European Soloists, Heilbronn Oda Orkestrasý, Moskova Virtüozlarý, Kudüs Radyo Orkestrasý, MDR Filarmoni Leipzig, NDR Senfoni Orkestrasý Hamburg ve Alman Senfoni Orkestrasý'nýn da bulunduðu önemli orkestralarýn birçoðuyla sahne almýþtýr.

Ýsrail'deki Negev çölünde doðan Halevi, klarinet eðitimini ilk olarak Yitzchak Kazap ve Richard Lesser'den almýþ, ardýndan Mordechai Rechtman ve Chaim Taub ile oda müziði çalýþmýþtý.

Günümüzde resitaller, orkestra eþlikli konserler ve oda müziði çalýþmalarýný ayný baþarýyla yürüten dünyanýn önde gelen virtüoz klarinetçilerinden biri olarak tanýnan Chen Halevi, otantik dönemden kalma enstrümanlarla seslendirdiði erken dönemden, modern müziðin zorlu parçalarýna uzanan geniþ ve etkileyici repertuarýyla ünlüdür.

Oda müziðinin büyük bir tutkunu olan Chen Halevi, Pinchas Zuckerman ve Christoph Eschenbach'ýn yaný sýra aralarýnda Keller, Szymanowski, Fine Arts, Miro, Prazac ve St. Lawrence Dörtlüleri'nin de bulunduðu, tanýnmýþ yaylý çalgýlar dörtlüleriyle de birlikte birçok kez sahne almýþtýr.

Ayný zamanda uluslararasý modern müziðin usta bir yorumcusu olarak kabul edilen sanatçýnýn Berio, Kurtag, Lindberg, Jarrell ve Ferneyhough gibi bestecilerle olan yakýn baðlarý sayesinde onlarýn birçok eserini seslendirmiþtir.

Halevi bugünlerde, klarinetin 20. yüzyýldaki müzik tarihini anlatan bir antolojinin seslendirileceði büyük çaplý bir albüm projesi üzerinde çalýþmaktadýr ve bu albümünde, bugün klarnete bakýþ açýmýzý deðiþtiren solo, oda müziði, konçerto ve elektronik müzik eserlerinden seçmeler yer almaktadýr.

Verdiði yüksek lisans derslerinin de kariyerinde önemli bir önceliðe sahip olduðu Halevi, Almanya'daki Trossingen Müzik Okulu'nda Klarinet Profesörü olarak görev yapmaktadýr ve dünyanýn dört bir yanýnda da çeþitli zamanlarda ders vermektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Chen Halevi", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/176/Chen_Halevi.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com