Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Alina Komissarova

Soloist Introduction

Keman virtüözü Alina Komissarova Müzisyen bir ailenin çocuðu olarak Zaporoje-Ukrayna'da doðdu. 1978'den 1989'a kadar Ukrayna Özel Müzik Koleji'nde Jaroslava Ryvniak'ýn sýnýfýnda öðrenimini sürdürdü. 9 yaþýndan itibaren orkestrada solist olarak çalmaya baþladý.

1989'dan 1994'e kadar P. I. Tchaikovsky Müzik Akademisi'nde Bogodar Kotorowitch'in sýnýfýnda öðrenimine devam etti. 1997 yýlýnda þeref listesine girerek solistlik diplomasýný aldý. Bu yýllarda; Rusya, Ukrayna, Ýtalya ve Almanya'da; Ulusal Filarmoni Orkestrasý, Devlet Radyo Orkestrasý, Ukrayna Solistleri, Kiev Oda Orkestrasý ile konserler vermiþ, radyo ve tv kayýtlarý yapmýþtýr.

Kýsa sürede Kloster Schoental özel ödülü, Caltanissetta 2. lik ödülü, N. Zabaleta 2. lik ödülü, R. Molinari 3. lük ödülü gibi keman ve oda müziði dalýnda aldýðý ödüller sayesinde uluslar arasý üne kavuþtu. 1993 yýlýnda Ýngiltere'de yapýlan Yehudi Menuhin Keman Yarýþmasý'nda Yehudi Menuhin'in kendisinin yönettiði bir konser vermiþtir.

Bunun ardýndan ayrýca çalýþmalarýný sürdürmek için 5 yýllýk prestij bursu kazanmýþ ve Ýsviçre Y. Menuhin Müzik Akademisi ve Alberto Lysy Oda Orkestrasý'nda çalýþmýþtýr. Akademideyken Lord Y. Menuhin ve Valeri Gradov, Igor Oistrakh Zakhar Bron, Walter Levin, Mee-Kyung Lee gibi isimlerle çalýþmýþtýr. Böylece Ýsviçre, Almanya, Ýtalya, Ýspanya, Güney Afrika ve Arjantin'de Teatre Colon, Buenos Aires, Victoria Hall, Cenevre, Luzern Konser Salonu, Schloss Elmau, Salzburg Mozarteum Konser salonlarýnda konserler vermiþtir.

1999 yýlýnda Menuhin Akademisi'nden mezun olduktan sonra halen yaþadýðý Kopenhag'da Danimarka Kraliyet Operasý'nda baþkemancý olarak göreve baþlamýþtýr. Günümüzde Alina Komissarova oldukça takdir edilen bir solist ve oda müziði sanatçýsýdýr.

E. Kanding, M. Christensen gibi günümüz bestecileriyle çalýþma ve kayýtlar yapmaktadýr. Sýk sýk Kopenhag Oda Solistleri ile solo konserler vermektedir ve Hamburg Yaylý Çalgýlar Altýlýsý'nýn kurucu üyesidir. Komissarova 18. yüzyýl sonunda yapýlmýþ bir kemanla çalmaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Alina Komissarova", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/165/Alina_Komissarova.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com