Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Onur Þenler

Soloist Introduction

Onur Þenler

1984'te Ankara'da doðdu. 7 yaþýnda Kemal Eroðlu ile piyano çalýþmaya baþladý. 9 yaþýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Yaylý çalgýlar Viyolonsel ana sanat dalýnda yarý zamanlý olarak okumaya baþladý. Çalýþmalarýna Çaðlayan Ünal ile baþlayýp 2000 yýlýndan itibaren Prof. Doðan Cangal ile sürdürdü.

Ýlk resitalini 16 yaþýnda verdi. Daha sonra Hacettepe Oda Orkestrasý'na katýlarak yurtiçi ve yurtdýþý turnelerinde görev aldý. 2002 yýlýnda genç Türk bestecileri Yiðit Kolat ve Yavuz Korkmaz'ýn eserlerinin ilk seslendiriþini gerçekleþtirdi. Bu arada kurduðu Hacettepe Cello Kuvartet ile Þehir içi ve dýþýnda baþarýlý konserler yaptý.

2004 Yýlýnda Ayvalýk Müzik Akademisine katýlarak Almanya Dresden'den Çello solisti Prof. Peter Bruns ile çalýþma imkaný buldu ve Akademi kapanýþ konserinde yer aldý. 2005 yýlýnda düzenlenen Mediterrian Youth Orchestra seçmelerine katýlarak Akdeniz Müzik Festivaline katýlmaya hak kazandý.

Mezuniyet senesinde Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn açtýðý sýnavý kazandý ve orada stajýný tamamladýktan sonra Viyolonsel Sanatçýsý olarak kadrodaki görevine baþladý. Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý ve Bursa Devet Senfoni Orkestrasý ile A. Dvorak Si minör Viyolonsel konçertosunu solist olarak seslendirdi.

Sanatçý 2006 yýlýndan itibaren CSO'da Viyolonsel Sanatçýsý adý altýnda görevine devam etmekte olup, solo ve oda müziði konserlerine devam etmektedir.

Çellist Onur Þenler, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn yetenekli ve baþarýlý dört genç viyolonselcisinin kurduðu CSO Cello QUARTET'in (CSO Viyolonsel Dörtlüsü) üyelerindendir. Onur Þenler, Ýbrahim Aydoðdu, Köklü Yiðit Tan ve Yaz Irmak'tan oluþan grup, kendi düzenlemelerinden de oluþan klasikten tangoya, jazz'dan film müziklerine ve tanýnmýþ türk ezgilerine kadar uzanan geniþ repertuvar ile performanslarýný sürdürmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Onur Þenler", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/150/Onur_Þenler.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com