Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Hakan Güngör

Soloist Introduction

Hakan Güngör

1973 yýlýnda Ankara'da doðan kanun sanatçýsý Hakan Güngör ilk müzik eðitimini Ankara Radyosu'nda ud sanatçýsý olan babasý Ali Osman Güngör'den, ilk kanun derslerini de Özkan Kayhan'dan aldý.

1990 yýlýnda Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü'nü kazanýp iki yýl eðitim gördükten sonra, buradaki eðitimini yarým býrakarak 1992 yýlýnda ÝTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarý Kompozisyon Bölümü'ne girdi.

Buradaki altý yýllýk eðitimi boyunca Demirhan Altuð'dan ölçü vuruþ tekniði ve piyano, Yavuz Özüstün'den Türk musikisi nazariyatý, Nail Yavuzoðlu'ndan armoni, yüksek solfej ve kontrpuan, Prof. Dr. Emin Sabitoðlu'ndan orkestrasyon ve Batý müziði kompozisyonu, Prof. Dr. Mutlu Torun ve Prof. Dr. Selahattin Ýçli'den Türk musikisi kompozisyonu dersleri aldý. Prof. Dr. Ruhi Ayangil ile kanun tekniði, Prof. Dr. Erol Deran ile Türk musikisi klasik üslup çalýþtý.

Kanun icrasýnda kendine özgü bir teknik ve anlayýþ yaratan Güngör hocalarý tarafýndan virtüöz olarak kabul edildi. 1993 yýlýndan günümüze kadar dünyaca ünlü müzisyenlerin konser ve albüm çalýþmalarýnda kanun sanatçýsý olarak görev aldý. Halen Haliç Üniversitesi'nde öðretim görevlisi, Ýstanbul Radyosu'nda da kanun sanatçýsý olarak görev yapan sanatçý, TRT müzik kanalý için "Müzik Deyince" adlý programýn yapýmcýsý, hazýrlayaný ve sunucusudur.

Hakan Güngör, Fazýl Say'ýn Ýstanbul Senfonisi'nin dünyada ilk seslendiriliþinde Dortmund Almanya'da ve Türkiye'deki BÝFO eþliðindeki ilk seslendiriliþinde solist olarak yer almýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Hakan Güngör", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/239/Hakan_Güngör.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com