Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Burcu Karadað

Soloist Introduction

Burcu Karadað

Neyzen Burcu Karadað 1979 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Ýlkokuldan sonra 1990 yýlýnda ÝTÜ Türk Musýkisi Devlet Konservatuarý Çalgý Eðitim Bölümüne girdi. Salih Bilgin ve Niyazi Sayýn'dan "Ney", Erol Sayan ve Doðan Dikmen'den Türk Musýkisi Solfej ve Nazariyat, Ali Eral'dan Batý Musýkisi dersleri aldý. 1996 yýlýnda Çalgý Eðitim Yüksek Bölümüne girdi. 2000 yýlýnda mezun oldu.

Konservatuar eðitimi yýllarýndan baþlamak üzere yurt içinde ve dýþýnda (Fransa, Almanya, Lüksemburg, Belçika, Avusturya, Mýsýr, Saraybosna, Azerbaycan, Ýsviçre, Umman) çeþitli topluluklar, orkestralar ve musýki dernekleriyle birlikte konserler verdi.

1996 yýlýnda Fuat Baþar ve Tülay Taslacýoðlu'ndan geleneksel Türk sanatlarýndan olan "ebru" sanatýný öðrendi.

1998 yýlýnda Ýstanbul Kültür Merkezi'nde solo konser verdi. Ayný yýl Türk Kültürüne Hizmet vakfý'na baðlý Caferaða Medresesinde ney dersleri vermeye baþladý.

1999 yýlýnda TRT Ýstanbul Radyosu'na Ney Sanatçýsý olarak girdi. Sayýsýz radyo ve televizyon programýnda görev aldý.

2001 yýlýnda, sadece TRT'nin arþivinde bulunan, Vahit Anadolu'nun yönetmenliðini yaptýðý, Klasik Türk Musýkisi repertuarýnýn en seçkin eserlerinden oluþan solo bir albüm yaptý.

Bu çalýþmalarýnýn yaný sýra halen müzik marketlerde satýlan birçok Türk Musýkisi albümünde icracýlýk yaptý.

2004 yýlýnda T.C. Haliç Üniversitesi Türk Müziði Konservatuarýnda ney hocasý olarak çalýþmaya baþladý.

2005-2007 yýllarý arasýnda, þefliðini Mustafa Doðan Dikmen'in, genel sanat yönetmenliðini Yalçýn Çetinkaya'nýn yaptýðý Cemal Reþit Rey Türk Müziði Topluluðunda görev aldý.

Sanatçý halen Türk kültürüne Hizmet Vakfý ve Haliç Üniversitesi'nde Ney hocalýðý görevlerine devam etmekte, TRT Ýstanbul Radyosu'nda ve çeþitli müzik topluluklarýnda icra görevlerini sürdürmekte ve Ebru çalýþmalarýna, hocasý Ayla Makas ile devam etmektedir.

2009 Yýlýnda "Fazýl Say ve Arkadaþlarý Konserleri" adlý Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði yararýna konserler ile geniþ kitlelere sanatýný ulaþtýran Burcu Karadað bir çocuk annesidir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Burcu Karadað", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/94/Burcu_Karadað.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com