Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Burcu Karadað

Solist Tanıtımı

Burcu Karadað

Neyzen Burcu Karadað 1979 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Ýlkokuldan sonra 1990 yýlýnda ÝTÜ Türk Musýkisi Devlet Konservatuarý Çalgý Eðitim Bölümüne girdi. Salih Bilgin ve Niyazi Sayýn'dan "Ney", Erol Sayan ve Doðan Dikmen'den Türk Musýkisi Solfej ve Nazariyat, Ali Eral'dan Batý Musýkisi dersleri aldý. 1996 yýlýnda Çalgý Eðitim Yüksek Bölümüne girdi. 2000 yýlýnda mezun oldu.

Konservatuar eðitimi yýllarýndan baþlamak üzere yurt içinde ve dýþýnda (Fransa, Almanya, Lüksemburg, Belçika, Avusturya, Mýsýr, Saraybosna, Azerbaycan, Ýsviçre, Umman) çeþitli topluluklar, orkestralar ve musýki dernekleriyle birlikte konserler verdi.

1996 yýlýnda Fuat Baþar ve Tülay Taslacýoðlu'ndan geleneksel Türk sanatlarýndan olan "ebru" sanatýný öðrendi.

1998 yýlýnda Ýstanbul Kültür Merkezi'nde solo konser verdi. Ayný yýl Türk Kültürüne Hizmet vakfý'na baðlý Caferaða Medresesinde ney dersleri vermeye baþladý.

1999 yýlýnda TRT Ýstanbul Radyosu'na Ney Sanatçýsý olarak girdi. Sayýsýz radyo ve televizyon programýnda görev aldý.

2001 yýlýnda, sadece TRT'nin arþivinde bulunan, Vahit Anadolu'nun yönetmenliðini yaptýðý, Klasik Türk Musýkisi repertuarýnýn en seçkin eserlerinden oluþan solo bir albüm yaptý.

Bu çalýþmalarýnýn yaný sýra halen müzik marketlerde satýlan birçok Türk Musýkisi albümünde icracýlýk yaptý.

2004 yýlýnda T.C. Haliç Üniversitesi Türk Müziði Konservatuarýnda ney hocasý olarak çalýþmaya baþladý.

2005-2007 yýllarý arasýnda, þefliðini Mustafa Doðan Dikmen'in, genel sanat yönetmenliðini Yalçýn Çetinkaya'nýn yaptýðý Cemal Reþit Rey Türk Müziði Topluluðunda görev aldý.

Sanatçý halen Türk kültürüne Hizmet Vakfý ve Haliç Üniversitesi'nde Ney hocalýðý görevlerine devam etmekte, TRT Ýstanbul Radyosu'nda ve çeþitli müzik topluluklarýnda icra görevlerini sürdürmekte ve Ebru çalýþmalarýna, hocasý Ayla Makas ile devam etmektedir.

2009 Yýlýnda "Fazýl Say ve Arkadaþlarý Konserleri" adlý Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði yararýna konserler ile geniþ kitlelere sanatýný ulaþtýran Burcu Karadað bir çocuk annesidir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Burcu Karadað", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/94/Burcu_Karadað.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com