Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Fazýl Say'a Destek Bildirisi

Fazýl Say'a Destek Giriþimi tarafýndan baþlatýlan kampanya kapsamýnda hazýrlanan bildiri imzaya açýldý. Giriþime destek olmak isteyenlerin bildiriyi imzaladýklarýný belirterek info@andante.com.tr adresine göndermeleri yeterli.

Bildiri Andante dergisinde þu adreste yer alýyor: http://andante.com.tr/index.php?page=haberdetay&haberID=668 .

Bir nüshasý da arþiv amaçlý olarak aþaðýda:


Fazýl Say'a Ýmzalar ile Destek

Fazýl Say'a Destek Giriþimi tarafýndan baþlatýlan kampanya kapsamýnda hazýrlanan bildiri imzaya açýldý.

Ýþte o bildiri:

Fazýl Say bu ülkenin yetiþtirdiði ender deðerlerden biridir. Sanal ortamda "tweet" ve "retweet" denilen yazýþmalar nedeniyle hakkýnda soruþturma açýlmýþ olmasý, 1,5 yýl hapis cezasý istemiyle iddianame hazýrlanýp Ýstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi, demokrasiye, insan haklarýna, düþünce ve ifade özgürlüðüne aykýrý, dahasý utanç vericidir. Kaldý ki sanal ortamdaki o yazýlarý okumak ya da okumamak bireyin tercihine kalmýþtýr. Sadece uluslararasý arenada deðil, kendi ülkemizde de bu utancý hiçbir savcýnýn, hiçbir mahkemenin bize yaþatmayacaðýna inanmak istiyoruz. Baþta düþünce ve ifade özgürlüðü olmak üzere, laiklik, çaðdaþ hukuk devleti gibi demokrasinin gereði olan kavramlarla uyuþmayan bu giriþimin derhal durdurulmasý konusunda tüm hukukçulara, sanatseverlere ve kamuoyuna çaðrýda bulunuyor, bu amaçla Fazýl Say'ýn yanýnda olduðumuzu belirtip, ülkemizin aydýnlýk düþünceli insanlarýný, tüm kamuoyumuzu imzalarýyla destek vermeye çaðýrýyoruz.

FAZIL SAY'A DESTEK GÝRÝÞÝMÝ


Giriþime destek olmak isteyenlerin bildiriyi imzaladýklarýný belirterek info@andante.com.tr adresine göndermeleri gerekiyor.

31 Mayýs 2012 Perþembe


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Fazýl Say'a Destek Bildirisi", 2012 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/329/Fazýl_Say_a_Destek_Bildirisi.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com