Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Sevda-Cenap And Müzik Vakfý Ulusal Beste Yarýþmasý Koþullarý

Sevda-Cenap And Müzik Vakfý (SCAMV) kuruluþunun 40. ile birlikte Uluslararasý Ankara Müzik Festivali'nin 30. yýldönümü kutlamak ve Türk beste daðarcýðýna yeni orkestra yapýtlarý kazandýrmak amacýyla ulusal bir beste yarýþmasý düzenliyor.

40. yýlý anýmsatmak üzere toplam 40 bin TL ödüllü olan Sevda-Cenap And Müzik Vakfý Ulusal Beste Yarýþmasý'nýn koþullarýný aþaðýda bulabilir, en alttaki adresten de Word dosyasý biçimini indirebilirsiniz.

Para ödülünden daha güzeliyse 1. ve 2. olan eserlerin 2013'deki 30. Uluslararasý Ankara Müzik Festivali'nin açýlýþ - kapanýþ konserlerinde seslendirilmesi olacak.


Sevda-Cenap And Müzik Vakfý Ulusal Beste Yarýþmasý Þartnamesi


1. Amaç:

Sevda-Cenap And Müzik Vakfý'nýn kuruluþunun 40. ve Uluslararasý Ankara Müzik Festivali'nin 30. yýldönümü kutlamak ve Türk beste daðarýna yeni orkestra yapýtlarý kazandýrmak amacýyla bir ulusal beste yarýþmasý düzenlenmiþtir.


2. Yapýtlarda Aranacak Özellikler

a) Yapýtlar, yarýþmanýn amacýna uygun, Vakýf ile festivalin yýldönümlerine yakýþýr nitelikte olmalýdýr.

b) Yarýþmaya gönderilecek yapýt, üçlü orkestrayý geçmemek koþuluyla klasik senfonik orkestra kadrosu için bestelenmiþ olmalýdýr.

c) Yapýtýn süresi en az 12 dakika olmalý, 18 dakikayý geçmemelidir.


3. Katýlma Koþullarý

a) Yarýþmaya her yaþta T.C. vatandaþlarý katýlabilir. Ancak, Seçici Kurul üyeleri ile SCAMV Yönetim ve Danýþma Kurullarý üyeleri yarýþmaya katýlamazlar.

b) Yarýþmaya katýlacak yapýt, daha önce seslendirilmemiþ, baþka bir yarýþmaya sunulmamýþ, ödül kazanmamýþ, telif haklarý satýlmamýþ ve kimseye devir edilmemiþ olmalýdýr.

c) Besteci, yarýþmaya birden çok yapýtla katýlabilir.

d) Dereceye giren ve özendirme ödülü kazanan yapýtlarýn CD, Kaset, Video-CD ve DVD yapma haklarý Sevda-Cenap And Müzik Vakfý’na ait olacaktýr. Ödüllendirilen yapýtlarýn þef partitürü ve çalgý partileri SCAMV tarafýndan çoðaltýlarak ilgili kuruluþlara daðýtýlacaktýr.

e) Besteciler, ödül kazanan yapýtlarýn herhangi bir orkestra tarafýndan seslendirilmesi sýrasýnda, program kitapçýðý ve notlarýnda yapýt adýnýn yanýsýra, yapýtýn bestelenme amacý ve kazandýðý bu ödülün belirtilmesini saðlamayý kabul ederler.

f) Yarýþmanýn katýlýmcýlarý (yapýt sahipleri) bu Þartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiþ sayýlýrlar.

4. Yapýtlarýn Teslimi

a) Katýlýmcýlar, yapýtýn bilgisayarla yazýlmýþ orkestra partisyonunu, A4 ebadýnda 6 nüsha bilgisayar çýktýsý olarak ciltli-spiralli biçimde; 6 nüsha CD kopyasýyla ve bilgisayarda dinlenebilir formatta midi seslendirme CD'siyle birlikte

SEVDA CENAP AND MÜZÝK VAKFI
ULUSAL BESTE YARIÞMASI
Tunalý Hilmi Caddesi No:114/ 43 06700-ANKARA

adresine iadeli taahhütlü posta veya özel kargo ile gönderirler. Teslimat makbuz karþýlýðý elden de yapýlabilir.

b) Yapýt teslimiyle ilgili Þartnamede aþaðýda belirtilen koþullara uymayan yapýtlar, yarýþma dýþý býrakýlýrlar.

c) Yarýþmaya katýlacak yapýtlar, 11 Ocak 2013 Perþembe günü saat 17.00’den önce PTT, özel kargo ya da elden Vakfa ulaþmýþ veya teslim edilmiþ olmalýdýr. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra ulaþacak yapýtlar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Teslimattaki olasý gecikme ve kayýplardan SCAMV sorumlu tutulamaz. Katýlýmcýlar, olasý gönderi süresini dikkate almak zorundadýr.

c) Yarýþmaya gönderilen partisyonlar üzerinde bestecinin kimliðini belirten ad, imza ve benzeri iþaretler bulunmayacak, her yapýta besteci tarafýndan rakamlardan oluþturulacak beþ haneli bir "rumuz" verilecektir.

d) Teslimat zarfý üzerine ve partisyonda birinci sayfanýn sað üst köþesine, CD'nin üzerine sadece bu rumuz yazýlacaktýr. Yarýþmaya birden çok yapýtla katýlan besteciler her yapýt için baþka bir rumuz kullanacaklardýr.

d) Katýlýmcý besteci, her yapýtý için ayrý ve kapalý, üzerinde yapýtý için kullandýðý rumuz ile SEVDA CENAP AND MÜZÝK VAKFI ULUSAL BESTE YARIÞMASI ibaresi yazýlý bir "kimlik zarfý" düzenleyecektir. Standart mektup zarfý ebadýndaki bu zarfýn üzerinde, baþkaca bir iþaret ve yazý bulunmayacaktýr.

Zarfýn içinde yapýtýn rumuzu, bestecinin adý soyadý, doðum yeri ve yýlý, özgeçmiþi, adresi, banka hesap IBAN numarasý, telefon ve e-posta adresini içeren bir belge ile bir adet portre fotoðrafý bulunacaktýr.

Ayrýca "kimlik zarfý"na, þartnamede belirtilen yarýþma koþullarýný aynen kabul ettiðini belirten, imzalý ve tarihli bir taahhütname konulacaktýr.

"Kimlik zarfý" kapaðý yapýþtýrýlmýþ olarak, teslimat zarfýnýn içine yerleþtirilecektir.

e) Dereceye giremeyen yapýtlarýn kimlik zarflarý açýlmayacaktýr. Sonuçlarýn açýklanmasýný izleyen iki ay içinde bu zarflar sahipleri veya temsilcileri tarafýndan, daha önce Vakýftan verilen alýndý belgesi ibraz edilerek ve seçilen rumuz belirtilerek geri alýnabilir. Ýki aylýk sürede geri alýnmayan katýlýmcý zarflarýndan SCAMV sorumlu deðildir.


5. Seçici Kurul :

a) Baþkan ve üyeler:

Ýlhan Usmanbaþ (Besteci - Jüri Baþkaný)
Gürer Aykal (Þef - SCAMV Danýþma Kurulu Baþkaný)
Yalçýn Tura (Besteci)
Rengim Gökmen (Orkestra Þefi - SCAMV Danýþma Kurulu Baþkan V.)
Bujor Hoinic (Besteci - Orkestra Þefi)
Turgay Erdener (Besteci)
Hasan Uçarsu (Besteci)
Iþýn Metin (Orkestra Þefi)

b) Yarýþma Sekreteryasý

Yarýþma ve Seçici Kurul toplantýsýyla ilgili çalýþmalar, SCAMV Sekreteryasý tarafýndan yürütülür.

c) Seçici Kurul Çalýþmalarý

Yarýþmaya katýlan yapýtlar, önceden incelemeleri için jüri üyelerine ulaþtýrýlacak, jürinin deðerlendirme toplantýsý 2013 yýlý Þubat ayýnda SCAMV tarafýndan belirlenecek günde Ankara'da yapýlacaktýr.

Þartnameye biçimsel olarak uygunluk ölçütünü yerine getiren yapýtlar, jüri tarafýndan amaca ve geçerli kompozisyon tekniklerine uygunluk, özgünlük, biçim, müzikal ve söylem tutarlýlýðý gibi ölçütler üzerinden ilk deðerlendirmeye tabi tutulur.

Seçici Kurul üyelerinden mazeret bildirerek deðerlendirme toplantýsýna katýlamayacaðýný beyan eden olursa, en iyi bulduðu ilk beþ yapýtýn rumuzlarýný yazýlý olarak SCAMV'na, jüri toplantýsý günü elde olacak biçimde göndermesi beklenir.

Her üye, en iyi bulduðu beþ yapýtý 20 tam puan sistemine göre verdiði puanlarla "rumuz"larýna göre belirler. En fazla puan toplamýþ beþ yapýt finale kalmýþ kabul edilir. Finale kalan bu yapýtlar, seçici kurul tarafýndan yeniden deðerlendirmeye tabi tutularak yarýþmada ilk üç dereceye giren ve özendirme ödülü alan yapýtlar belirlenir. Dereceye giren ve seslendirilmeye deðer görülen beþ yapýta ait kimlik zarflarý, rumuzlarýna göre Yarýþma Sekreteryasý tarafýndan seçici kurul üyeleri önünde açýlarak, sonuç tutanaklara geçirilir.


6. Ödüller:

1. Ödülü: 12.000 TL (30. Uluslararasý Müzik Festivali açýlýþ konserinde seslendirme)
2. Ödülü : 10,000 TL (30. Uluslararasý Müzik Festivali kapanýþ konserinde seslendirme)
3. Ödülü : 8,000 TL (2012-13 Sezonunda seslendirme)
Özendirme Ödülü: 5.000 TL (Seslendirilmesi SCAMV tarafýndan saðlanacaktýr)
Özendirme Ödülü: 5.000 TL (Seslendirilmesi SCAMV tarafýndan saðlanacaktýr)


7. Sonucun Duyurulmasý:

Yarýþmanýn sonucu SCAMV tarafýndan Seçici Kurul toplantýsýnýn tamamlanmasýnýn ertesinde bir basýn bülteniyle açýklanýr. Sonuçlar Vakfýn web sitesine de yerleþtirilerek duyurulur.

===

Bu Ulusal Beste Yarýþmasý Þartnamesi'nin Word dosyasý biçiminde http://www.andmuzikvakfi.com/tr/SCAMV.doc adresinden indirerek yazýcý çýktýsýný alabilirsiniz.
lginizi ekecek, neririm:
Ulvi Cemal Erkin, Köçekçe Dans Suiti


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Sevda-Cenap And Müzik Vakfý Ulusal Beste Yarýþmasý Koþullarý", 2012 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/325/Sevda_Cenap_And_Müzik_Vakfý_Ulusal_Beste.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com