Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Naci Özgüç

ef Tantm

Naci Özgüç

Naci Özgüç, genç kuþak orkestra þeflerimizin en yetenekli ve üretken sanatçýlarýndan biri olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý’nýn þefliðini ve genel müzik direktörlüðünü yapmaktadýr.

Müzisyen bir ailenin çocuðu olan sanatçý, dört yaþýndayken annesi soprano Müfide Özgüç'le müziðe baþlamýþ, H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarý'nda piyano ve orkestra þefliði eðitimi görmüþtür.

Konservatuarda Gürer Aykal ve Rengim Gökmen'le þeflik çalýþan Naci Özgüç, öðrencilik yýllarýnda piyanist Fazýl Say'la ortak çalýþmalar gerçekleþtirmiþ, bu kapsamda Mithat Fenmen'in Konçertino baþlýðýný taþýyan piyano ve orkestra için eserini Say'ýn solistliðinde Ankara Devlet Konservatuarý Büyük Orkestrasý'yla yorumlamýþtýr.

1988'de konservatuarý bitiren Özgüç, ayný yýl Amerika'ya giderek, Indiana Üniversitesi Müzik Fakültesi'nde Lorin Maazel, J. Belohlavek ve B. Balkwill ile sürdürdüðü yüksek lisans öðrenimini 1991'de tamamlamýþtýr.

Türkiye'deki Devlet Senfoni Orkestralarýný ve Bilkent Senfoni Orkestrasý'ný yönetmiþ olan genç orkestra þefimiz, Ankara Devlet Operasýnda Kurt Weill'in "Mahagony", Mozart'ýn "Zaide" baþlýklý eserlerin ilk temsillerinde orkestrayý yönetmiþ, Turgay Erdener'in "Ýstanbulname" adlý komik operasýnýn dünyada ilk sahneleniliþini gerçekleþtirmiþtir. Senfonik müzikte baþarýlara imza atan Özgüç'ün "dünya prömiyeri" özelliðiyle yorumladýðý orkestra yaratýsý ise Turgay Erdener’in

"Mi'den Dört Bölüm" baþlýklý eseridir. Naci Özgüç, Fazýl Say'ýn "Nazým" adlý "solocular, piyano, karma koro ve orkestra için" kompozisyonun da dünya prömiyerine þef olarak imza atmaktadýr.
lginizi ekecek, neririm:
George Gershwin, Rhapsody in Blue


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Naci Özgüç", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/26/Naci_Özgüç.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com