Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Franz Liszt, Piyano Konçertosu No. 1 S. 124 Mi bemol Majör

Eser Aklamas

Franz Liszt Mi bemol majör Piyano Konçertosu No.1 S.124'ü 26-yýllýk bir sürede bestelemiþtir. Ana temalarýn yazýmý 1830'lardan baþlarken, son halinin tarihi 1849'u bulur. Konçerto, ara verilmeksizin çalýnan dört bölümden oluþmakta ve yaklaþýk 20 dakika sürmektedir. Ýlk gösterimi Weimar'da 17 Þubat 1855'te, piyanoda Liszt eþliðinde Hector Berlioz yönetiminde yapýlmýþtýr.

Liszt'in bu ilk piyano konçertosunun ana temalarý Liszt'in on dokuz yaþýnda olduðu 1830'a tarihli bir not defterine yazýlýdýr. Eseri 1849'da tamamlamýþ görünse de, 1853'te baþkaca deðiþiklikler de yapmýþtýr. Ýlk gösterimi Weimar'da 1855'te, piyanoda Liszt eþliðinde Hector Berlioz yönetiminde yapýlan bu eserin 1856'daki yayýmýndan önce Liszt ek deðiþiklikler de yapmýþtýr. Béla Bartók bu eser hakkýnda þöyle demektedir "bilinen temalarýn varyasyon ilkesince uygulandýðý, döngüsel sonat biçiminin ilk mükemmel ürünü".


Bölümler

Piyano konçertosunun bölümleri ara verilmeksizin çalýnýr.

I. Allegro maestoso
II. Quasi adagio
III. Allegretto vivace - Allegro animato
IV. Allegro marziale animato


Nispeten kýsa dört bölümden oluþan konçertonun biçimi kýsaca þöyledir:

Birinci bölüm Allegro maestoso'da orkestra eserin ana temasýný güçlü bir motifle girer. Ardýndan 4 oktava yayýlan bir oktav pasajýyla piyano gelir. Sessiz ve huzurlu bir pasajda piyanoyla klarinet arasýnda sessiz bir düet belirir, ve sonra bunun yerini gene ana tema alýr.

Quasi adagio ikinci bölümde diðer yaylýlar katýlmazdan önce, viyolonsel ve kontrbaslar Adagio kýsmý berrak naðmeli bir unisonla girer. Ancak yine de, viyolonsel ve kontrbaslar piyano yumuþak pedalla katýlmazdan önce sakinleþir.

Piyano yaylýlarýn temasýný çalar ve bunu ilerletir. Bölüm, azalan bir diminuendo çalýnmazdan önce güçlü bir fortissimo ile zirveye ulaþýr.

Kýsa bir duraktan sonra, yeniden ayný temayý izleyerek tüm orkestra katýlýr, ancak bir viyolonsel temayý çalarken piyano çabuk ve telaþeli bir biçimde yanýtlamaktadýr. Buradan üflemelilerin yeni bir temayý çalarken piyanonun üst oktavdan süslemeleri seslendirdiði yeni bir pasaja ilerlenir. Bu pasaj piyanoyla bitirilir.

Allegretto vivace – Allegro animato tempolu üçüncü bölümde üçgenin açtýðý bölümü bir yaylý dörtlüsü izler. Piyano ayný temayý çalar ve temayý geliþtirir. Bu tüm bölüm boyunca gerçekleþir, yine de son iki bölümdeki temalar bu konçertoya kendine özgü biçimini verecek þekilde yeniden serilerek birleþtirilir.

Bölüm, ilk bölümün baþlayýþýyla ayný biçimde, bir piyano pasajý týpýrtýlarýyla ve Fa minor týnýyla sonlanýr.

Dördüncü ve son bölüm olan Allegro marziale animato'da orkestra önceki bölümde tahta üflemelilerin çaldýðý hafif süslemeli temayý çalmadan önce azalan bir Mi bemol gam çalýnýr, ancak burada bakýr nefesliler ezgiyi ayrýca süslemektedir.
Bölüm tüm temalarý ayrý ayrý bir araya getirerek ve bunlarý birleþtirerek devam eder.

Son birkaç pasajda, piyanonun yarým ve çeyrek sekizlikleri ayný anda çaldýðý, çoklu tempolu yeni bir kromatik tema sunulur. Eser, Liszt'in ustasý olduðu hareketli hünerli bir tarzla sona erer. Son birkaç notayý piyano ve orkestraya ayný anda çaldýrmak yerine, sadece orkestraya çaldýrarak da orkestranýn önemi ayrýca vurgulanýr.


Bu konçerto Romantik bir orkestra için yazýlmýþtýr ve orkestrasyon aþaðýdaki enstrümanlarý içerir:

Solo Piyano
Tahta üflemeliler: Pikalo, 2 Flüt, 2 Obua, 2 Mi bemol Klarinet, 2 Fagot
Bakýr nefesliler: 2 Fa Korna, 2 Mi bemol Trompet, 3 Trombon (2 Tenor, 1 Bas)
Vurmalýlar: Timpani, Simballer, Üçgen
Yaylýlar: I. ve II. Kemanlar, Viyolalar, Viyolonseller, Kontrbaslar

Ýlker Fýçýcýlar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Franz Liszt, Piyano Konçertosu No. 1 S. 124 Mi bemol Majör", 2011 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/243/Franz_Liszt_Piyano_Konçertosu_No_1_S_124_Mi.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com