Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Atatürk Müzik Devrimi Baþarýya Ulaþmýþtýr

Birer birer sayalým mý?

Konservatuvarlar, orkestralar, (solistleriyle – koristleriyle – orkestralarýyla – baleleriyle) Devlet Operalarý, Türkiye'nin her yanýna yayýlmýþ sahneleriyle Devlet Tiyatrolarý, Atatürk'ün 1936'da kurdurduðu Ankara Devlet Konservatuvarý'nýn hiç yoktan varettiði mucizevî sonuçlardýr.

Bu kurumlarýn yetiþtirdiði, dünya standartlarýnda eserler veren bestecilerimiz vardýr; dünyanýn her yerinde konserler veren ve ayakta alkýþlanan þeflerimiz – müzik topluluklarýmýz - piyanistlerimiz - kemancýlarýmýz - vb. sanatçýlarýmýz vardýr.

Kervan yürüyor...

Bu gerçeklikleri görmek istemeyen bazý kötü niyetliler, bir yandan "Atatürk'ün musiki devrimi çöktü" diye yazý yazmakta, bir yandan da, bu devrimin öncüsü beþ besteci için kullanýlan "Türk Beþleri" sözüne kafiye düþürmek için, hiç de zeka ürünü olmayan çirkin bir sözcük kullanmaktalar.

Bu bestecilerimizin hiç bir eserini dinlemediklerini söyleyen ve yazabilen bu ünlü kiþiler, kendileri için taþýnan olumlu düþünceleri yok etmiþlerdir. Yazýk!

Ve Atatürk devrimleri yürüyor: Binlerce sanatçýsýyla, yüz binlerce destekleyicisiyle...

4.1.2011
lginizi ekecek, neririm:
Ulvi Cemal Erkin, Köçekçe Dans Suiti

Muammer Sun


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Atatürk Müzik Devrimi Baþarýya Ulaþmýþtýr", 2011 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/240/Atatürk_Müzik_Devrimi_Baþarýya.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com